Úvodní strana
Vyhledávač

Čtenářský deník
Maturitní otázky
Studijní materiály

Anglický jazyk
Biologie
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Literatura
Matematika
Německý jazyk
Psychologie
Výpočetní technika
Výtvarná výchova
Zeměpis
ZSV

Biologie

Rychlé odkazy:
 Další látka   Kvinta   Sexta   Septima   Oktáva 
šipečkami po levé straně se vždy vrátíte hned nahoru!

Oktáva

Ozónová díra - Referát -

Populační exploze, nedostatek pitné vody, potravinová krize - Natalita, mortalita, kladný a záporný přirozený přírůstek, podvýživa, obezita, hnojiva, desertifikace, zelená revoluce, mírová a radikální řešení, humanitární pomoc -

Skleníkový efekt - Globální problémy, antropogenní a přirozený skleníkový efekt, skleníkové plyny, voda, methan, freony, biomasa, alternativní zroje energie -

Základy ekologie - Hlavní pojmy (biotop, biotické a abiotické faktory, ekologická nika, ekologická valence, stenoekní a euryekní druhy, bioindikátor, konvergence a divergence, populace, ekosystém, biocenóza, struktura společenstva, ekoogická sukcese, základní typy potravních řetězců, potravní pyramida, koloběh N, biomy, systém ochrany přírody v ČR) -

Genetika populací - Dělení dle rozmnožování: autogamické a alogamické; migrace, selekční tlak, mutační tlak a genetický drift; genové inženýrství: izolace NK, podélné štěpení DNA, příčné štěpení DNA, třídění fragmentů DNA, klonování DNA a její pomnožení -

Základy genetiky člověka - Úvod do genetiky člověka, výzkum genealogický, gemellilogický a populační, amniocentéza; Genetické choroby: choroby s dědičnou dispozicí, vlastní genetické choroby; Autozomálně recesivní a dominantní choroby, Gonozomální choroby, Numerická onemocnění (odchylky autozomů a genozomů), Genetická prevence; Mutační změny genotypu (genové, chromozomové a genomové mutace); Reparační procesy (fotoreaktivační, excirní, rekombinační) -

Genetické pojmy, Mendlovy a Morganovy zákony... - Genetika, reprodukce asexuální a sexuální; J.G.Mendel, rozdělení genetiky na klasickou a molekulární; znaky morfologické, funkční a psychycké;znaky kvalitativní a kvantitativní; fenotyp, genotyp, alela; hybridizace: homozygot - dominantní a recesivní, heterozygot; Mendlovy zákony: Zákon o jednotnosti 1.generace kříženců, Zákon o štěpení alel a jejich kombinací ve 2.generaci kříženců, Zákon o volné kombinovatelnosti alel z různých alelových párů; Dědičnost kvantitativních znaků; Vazba genů: Morganovy zákony; Gonozomální dědičnost (3 typy určení pohlaví: drosophila, abraxas, protenor); Pohlavní chromatid (Barrovo tělísko); Mimojaderná dědičnost a krevní skupiny -

Buněčné základy dědičnosti - Opakování stavby buňky prokaryotní a eukaryotní, jádro buňky (karyoplasma, jadérka, chromosomy); nukleové kyseliny DNA a RNA, syntéza DNA (replikace) a syntéza RNA (transkripce), typy RNA: transferová, ribozomální, mediátorová; bílkoviny, syntéza bílkovin (proteosyntéza); gen: strukturní, regulátorový, gen pro DNA; přenos genu a genetický kód -

Septima

Latinské názvy kostí - -

Embryogeneze a vývoj člověka po narození - Nidace, blastula, embryoblast, zárodek, amnion , trofoblast, chorion, placenta, choriongonádotropní hormon, pupečník, fetální syndrom, embryo, plod (fetus), lanugo, krevní oběh plodu, Botalova dučej, životospráva v těhotenství, porodní fáze - fáze otevírací, vypuzovací, lůžková, šestinedělí; postembryonální vývoj - novorozenec, kojenec, batole, předškolní věk, mladší školní věk, puberta (pubescence), sekundární (druhotné) pohlavní znaky, pubické ochlupení, adolescence, dospělost - raná, pozdní, klimakterium (přechod), stáří - rané, střední, období kmet -

Rozmnožovací soustava - Gonozómy, urogenitální systém, varlata, semenotvorné kanálky, Sertoliho buňky, spermie, nadvarlata, prostata, semenné váčky, ejakulát, penis, erekce, ruptura penisu, spermie, akrozom, vaječníky, Graafův folikul, žluté tělísko, těhotenské tělísko, vejcovod, děloha, myometrium, endometrium, pochva, klitoris, menstruační cyklus, metody antikoncepce, kondom (prezervativ), poševní pesar, nitroděložní tělísko, metoda plodných a neplodných dnů, bazální měření, přerušovaná soulož, estrogen, progesteron, Postinor, sterilizace -

Dýchací soustava - Výměna plynů, dýchací cesty (dutina nosní, hltan, hrtan, průdušnice, průdušky) a vlastní orgán dýchací (plíce), mechanika dýchání, nemoci -

Smyslová ústrojí - Receptory, exteroreceptory, interoreceptory, chuťové, čichové, zrakové (bělima, rohovka, cévnatka, řasnaté těleso, duhovka, sítnice, žlutá a slepá skvrna, pomocná ústrojí oka), sluchové (vnější, střední, vnitřní) a rovnovážné ústrojí - funkce, nemoci (+ odkaz na obrázky) -

Hormony - Dvě malé stručné minitabulky; orgán - hormon - význam -

Žlázy s vnitřní sekrecí - Rozdělení hormonů (hormony, neurohormony, tkáňové hormony), hypotalamohypofyzální komplex (adenohypofýza a neurohypofýza), další žlázy s vnitřní sekrecí (šišinka, brzlík, štítná žláza, příštítná tělíska, slinivka břišní, nadledvinky, varlata, vaječníky, placenta) -

Choroby nervové soustavy - Kopie od prof. Hebelkové - otřes mozku, neuralgie, ischias, bolesti hlavy, epilepsie, ochrnutí, zánět mozkových blan, degenerativní choroby NS (Alzheimerova choroba, roztroušená mozkomíšní skleróza, Parkinsonova choroba), poruchy řeči, neurózy, psychózy -

Obrazový materiál NS - různá směsice :o) (latinsky, anglicky...česky), info navíc -

...jdi nahoru...

Nervová soustava - Neuron, šíření nervových vzruchů, mozek - (encephalon), prodloužená mícha - (medula oblongata), most Varolův (pons Varoli), střední mozek (mesencephalon), mozeček (cerebellum), mezimozek (diencephalon), koncový mozek (telencephalon), páteřní mícha - (medula spinalis), bazální ganglia, lymbický systém, neokortex, periferní nervy, činnost nervové soustavy -

Kůže a vlasy - obrázky -

Soustava kožní - Pokožka, škára, podkožní vazivo; funkce, skladba, nemoci -

Výživa a metabolismus, Vylučovací soustava - Vitaminy rozpustné v tucích (A, D, E, K) a ve vodě (B1, B2, B6, B5, B12, PP, C, H), minerální látky (I, Ca, K, Fe, P, Mg, F); metabolismus sacharidů, lipidů a proteinů (anabolismus, katabolismus); vylučovací soustava (ledviny, tvorba moči, nefron); + obrazová příloha (vnitřní stavba ledviny, mikroskopická stavba ledviny; metabolismus látek) -

Trávicí soustava - Trávicí trubice (dutina ústní, zuby - řezáky, špičáky, třenové, stoličky; jícen, žaludek - česlo, tělo, vrátník, mucin, pepsin, trávenina; tenké a tlusté střevo - dvanáctník, kyčelník, lačník; trávicí žlázy, konečník), slinivka, játra - stavba, funkce, nemoci; nemoci trávicí soustavy -

Oběhová soustava - Funkce a složení krve, krevní plasma a krevní tělíska (erytrocyty, leukocyty - granulocyty a agranulocyty, imunita; trombocyty - trombin, protrombin, trombokináza, fibrinogen, antitrombin), krevní skupiny (Jan Jánský), krevní cévy; srdce, malý a velký krevní oběh, slezina; mízní soustava, brzlík -

Soustava svalová - obrazová příloha

Svalová soustava - slepá mapa - Slepá mapa k písemce - poznávání svalů -

Soustava svalová - Hladké svalstvo, srdeční svalovina a kosterní svalstvo; mikroskopická stavba svalové buňky, svalový stah, funkce svalů (synergisté, antagonisté) -

...jdi nahoru...

Kosterní soustava - slepá mapa - Slepá mapa k písemce z kostí -

Orgánové soustavy - Tkáně (epitely, pojiva, vaziva), kostra člověka (vznik kostí, spojení, kostra končeti, trupu, hlavy; typy úrazů - fraktura, distorze, luxace) -

Úvod do biologie člověka - Rozdělení věd zabývající se člověkem (antropologie, somatologie), vývoj a původ člověka (přímí a nepřímí předchůdci člověka), homo habilis, homo erectus, homo sapiens neandertalis, homo sapiens sapiens, Venuše -

Savci - Orgánové soustavy, systém dělení savců (vejcorodí a živorodí) -

Sexta

Čtyřnožci - Obojživelníci (krytolebci, ocasatí - mloci, čolci, axoloti, macarát, velemlok; beznozí, bezocasí, žáby - ropucha, skokani, rosnička, kuňka, blatnice, drápatka), plazi (haterie, želvy - želvy, kajmanky, karety, kožatka, matamata;, krokodýlové - krokodýl nilský, aligátor severoamerický, kajman černý, gaviál indický; šupinatí - ještěři - ještěrka obecná, ještěrka živorodá, ještěrka zelená, ještěrka zední, slepýšovití, leguánovití, agamovití, gekonovití, varanovití, chameleonovití; hadi - užovka obojková, už. podplamatá, už. hladká, už. stromová, zmije obecná, obra indická, kobra brejlovec, chřestýši, korálovec, korálovka), ptáci (běžci, létaví - tučňáci, potáplice, potápky, trubkonosí, veslonozí, brodivý, plameňáci, vrubozobí, dravci, hrabaví, tetřevovití, bažantovití, perličky, krocani, krátkokřídlí, jeřábovití, chřástalovití, dlouhokřídlí, měkkozobí, kukačky, sovy, lelkové, svišťouni - rorýs obecný, kolibříci, srostloprstí, šplhavci, pěvci, snovačovití, žluvovití, špačkovití, krkavcovití, konipasovití, sýkorovití, pěnkavovití, ťuhýkovití, vlaštovkovití, skřivanovití) -

Rybníkářství - Referát - kumulativní metoda chovu, dvoustupňová metoda chovu (15. stol.), třístupňová metoda chovu (konec 15. stol, a dále) -

Druhoústí - Chapadlovci, ostnokožci, polostrunatci, strunatci (pláštěnci, kopinatci a obratlovci, bezčelistnatci, kruhoústí a čelistnatci, pancířnatci, paryby - žraloci, rejnoci, chiméry; ryby - paprskoploutví, násodcoploutví, chrupavčití, mnohokostnatí, nozdratí, lalokoploutví, dvojdyšní), ekologie a etologie ryb -

Vši a všenky - Referát - rozdíl mezi všenkami a všemi -

Všekazi - Referát - stanoviště, potrava, způsob života, rozšíření, taxonomie -

...jdi nahoru...

Strašilky - Referát - strašilky, pakobylky a lupenitky, schéma vývoje -

Motýli - Referát - denní (ohniváčci, soumračníci, otakárci, drvopleňové, vřetenušky, ostruháčci, perleťovci, babočky, okáči, modrásci, žluťásci, bělásci) a noční (lišajové, můry), význam motýlů -

Kožojedovití, mrchožroutovití, drábčíkovití - Referát - mrchožrouti, hrobaříci, hrobařík obecný, drabčík mravenčí (břehový, zlatový) -

Krascovití - Referát - krasec měďák, krasec lipový, krasec třešňový, krasec temný -

Prvoústí coelomoví článkovaní (2) - žabernatí, korýši, nižší korýši, perloočky, žábronožky, listonožky, buchanky, kapřivci, svijonožci, vyšší korýši, vzdušnicovci, mnohonožky, stonožky, chvostoskoci, hmyz, bezkřídlí, chvostnatky, rybenky, křídlatí, jepice, vážky, motýlice, vážky, pošvatky, švábi, škvoři, kudlanky, všekazi – termiti, strašilky, rovnokřídlí, kobylky, sarančata, všenky, vši, trásnokřídlí, stejnokřídlí, mšice (mšice maková, vlnatka krvavá, mšice broskvoňová), červci, ploštice, blanokřídlí, širopasí, štíhlopasí, žlabatky, lumci a lumčíci, mravenci, vosy a sršně (včela medonosná) -

Prvoústí coelomoví článkovaní - Kroužkovci (pygidium, cefalizace, parapodia), mnohoštětinatci, máloštětinatci, opaskovci, drápkovci, členovci (trojlaločnatci, klepítkatci), hrotnatci, pavoukovci (pavouci, štíři, štírci, solifugy, sekáči, roztoči - klíště obecné, čmelík kuří, zákožka svrabová, vlnovník révový, trudník tukový, sametka rudá, roztočík včelí, varroa včelí, piják luční) -

Prvoústí coelomoví nečlánkovaní - Měkkýši, plži, předožábří (ostranka jaderská, homolice středomořská, zavinutec tygrovaný, křídlatec veliký, bahenka živorodá), zadožábří, plicnatí (bahnatka malá, hlemýžď zahradní, okružák ploský, páskovka žíhaná, páskovka pruhovaná, jantarka obecná, plzáci a slimáci), mlži, hlavonožci (loděnka hlubinná, argonaut pelagický, sépie obecná, chobotnice pobřežní, krakatice obrovská) -

Prvoústí pseudocoelní - Vířníci, hlísti, hlístice (roup dětský, háďátka, vlasovec oční, vlasovec mízní, sloní nemoc, svalovec stočený, srostlice trvalá, škrkavka koňská, škrkavka dětská) -

Triblastica - prvoústí schizocoelní - Obecná charakteristika oddělení triblastic (schizocoel, pseudocoel, coelom, protonefridie), ploštěnci, ploštěnky, pásnice, motolice (motolice jaterní, krevnička močová), tasemnice (boubel, onkosféra) -

...jdi nahoru...

Živočichové - (animalia), obecná stavba buňky, ivaginační a imigrační teorie, diblastica (vločkovci, houbovci, žahavci, polypovci, medúzovci (gastrovaskulární soustava), korálnatci (osmičetní a šestičetní), žebernatky, morulovci), nepohlavní rozmnožování – pučení, pohlavní rozmnožování - hermafrodité, houby vápenaté, křemičité, rohovité -

Prvoci - Prvoci, bičíkovci (Mastigophora) (trypanozoma spavičná, bičenka poševní, lamblie střevní, panoženka měňavková), kořenonožci (Rhizopoda) (měňavky, krytenky, dírkonošci), paprskovci (actinopoda)(mřížovci), výtrusovci (Sporozoa)(kokcidie jaterní, toxoplasma gondii, krvinovky), hlenky (Myxomycota, Mycetozoa)(slizovka tříslová), nádorovky (nádorovka kapustová), nálevníci(Ciliophora)(slávinka obecná, bachořci, rournatky), krásnoočka(anglenozoa)(krásnoočko zelené), obrněnky(dinozoa) -

Chromista - Chromopytha - zlativky (chrysophyceae), rozsivky (bucillariophyceae), chaluhy (phalophyceae), oomycota (řasovky), vřetenatka révová, plíšeň bramborová, čepelatka -

Houby - saprofytismus, parasitismus, lichenismus, mykorýza, mykologie, Miroslav Smotlacha, rozmnožování, stavba (hyfy), význam - Chytridiomycety (Lahvičkovka, Rakovinovec bramborový), Mikrosporidie (Hmyzomorka včelí, Hmyzomorka bourcová), Zygomycety (Plíseň hlavičková), Vřeckovýtrusné (Kvasinky - Kvasinka vinná, Kvasinka pivní), Výroba piva, štětičkovec(Penicilium), Kropidlák, Padlí, Plíseň šedá, Monilioza, Ucháč obecný, Lanýž, Paličkovice nachová), Stopkovýtrusné, Lišejníky (typy stélek, soredie, fragmentace stélky, Dutohlávka červcová, Dutohlávka sobí, Pukléřka islandská, Terčovka zední, Povazovka, Větvičník slívový) -

Kvinta

Buněčné rozmnožování eukaryot - Eukariotické rozmnožování -

Stonek - Funkce stonku, typy stonku, stavba stonku, anatomie stonku dvouděložných roslin, anatomie nadzemní části dřevin, přeměny stonku.... -

Rostlinná pletiva - Složení pletiv, funkce, pletiva trvalá, pravá, nepravá, dělivá.... -

Kořen - Kořen u rostlin... -

Krytosemenné rostliny - jednoděložné, dvouděložné, rozmnožování (extina, intina, endosperm, pupek), znaky rostlin vývojově starších a odvozených, dvouděložné (magnoliopsida) - šácholanotvaré, leknínotvaré , vavřínotvaré, pryskyřníkotvaré, mákotvaré, kaparotvaré, růžotvaré , bobotvaré, aralkotvaré, Jednoděložné (Liliotvaré, Kosatcotvaré, Zázvorníkotvaré, Vstavačotvaré, šáchorotvaré, Lipnicotvaré) -

...jdi nahoru...

Nahosemenné rostliny - lyginodendronové (lyginodendron, medullosa), cykasy, jinany (jinan dvoulaločný - ginkgo biloba), jehličnany (borovice lesní, borovice černá, borovice kleč, borovice vejmutovka, smrk ztepilý, smrik pichlavý (stříbrný), smrk omorika, jedle bělokorá, modřín opadavý, tis červený, jalovec obecný, cypřiše, zerovy, sekvojovec obrovský), rozmnožování - borovice lesní (nucellus, poliační kapka) -

Vyšší rostliny - (cormobionta), ryniophyty (rhizomoidy, mezomy, rynia), mechorosty (kolypra, játrovky - porostnice mnohotvárná, mechy - ploník obecný, rašeliník, běloměch sivý, měřík ztenčený), plavuně (plavuň vidlačka, plavuň pučivá, chvojník jedlový), přesličky (přeslička rolní, přeslička lesní, přeslička bahenní), kapradiny (kapraď samec, papratka samičí, žebrovice různolistá, osladič obecný, sleziník routička, hasivka orličí, nefrolepis) -

Ruduchy, zelené řasy - Zelenivky (chlorophyceae), kadeřnatkovité (ulvophyceae), žabovlasovité (cladophorophyceae), trubicovkovité (bryopsidophyceae), parožnatky (charophyceae), spájivky (conjugotophyceae), puchratka kadeřavá, potěrky, zelenivky, pláštěnka sněžná , váleč koulivý, zrněnka, řetězovka, žabí vlas, eutrofizace -

Nižší rostliny - Jednobuněčné stélky (bičíkatá, lokální, měňavkovitá), mnohobuněčné stélky (trichální, heterotrichální, sifonokladální, trubicovitá - fonální, pletivná), rozmnožování nižších rostlin, rodozměna (metageneze), gametofyt, sprofyt, izomorfická rodozměna, izogamety, anizogamety, oogamie -

Pohyby rostlin - fyzikální (kohézní, hygroskopické), vitální (lokomoční, ohybové) -

Rozmnožování rostlin - vegetativní (řízkování, očkování, roubování, hřížení), generativní (vznik embrya) -

Růst rostliny - Embryonální fáze, prodlužovaní fáze, diferenciační fáze, vnitřní/vnější faktory, růstové korelace, individuální vývoj rostlin, životní cyklus -

Tělo rostliny - Látkové složení rostlinného těla (voda, cukry, tuky, bílkoviny, barviva, živiny, C, O, N, H, organické sloučeniny, ...), prvky postradatelné x nepostradatelné, význam vody, vodní režim rosliny, výdej vody, minerální výživa rostlin -

Plod - Plody pravé (pukavé - měchýřek, lusk, tobolka, šešule, šešulka; nepukavé - nažka, oříšek, obilka, struk, tvrdka, dvojnažka, diskový plod; suché dužnaté - bobule, peckovice), plody nepravé - češule, malvice, souplodí nažek, souplodí peckoviček; význam plodů, rozšiřování plodů a semen -

...jdi nahoru...

Další látka

Teorie k masérskému kurzu - Může se hodit i k maturitě z biologie Buňka, krev, mízní systém, metabolismus, biokatalyzátory, základy anatomie, dýchací systém, kůže -

Ochrana přírody - Referát -

Mechy - Referát -

Vitamíny - Přehled základních vitamínů, jejich význam, výskyt a možné potíže při nedostatku -

Spánek ryb


-------------------------
Začátek a filozofie projektu Lukáš Hrubý - luk.hruby@gmail.com, kód a redesign Ondřej Hornig - hornig@gmail.com.
Zbytek zbyl na členy redakce. I jim díky!

Mapa webu || © 2003 - 2023 || Kvalitní nářadí skladem najdete v Nářadí Hornig!

...jdi nahoru...