Úvodní strana
Vyhledávač

Čtenářský deník
Maturitní otázky
Studijní materiály

Anglický jazyk
Biologie
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Literatura
Matematika
Německý jazyk
Psychologie
Výpočetní technika
Výtvarná výchova
Zeměpis
ZSV

Český jazyk

Rychlé odkazy:
 Kvinta   Sexta   Septima   Oktáva 
šipečkami po levé straně se vždy vrátíte hned nahoru!

Oktáva

Gramatická terminologie - Vyčerpávající seznam gramatické terminologie - autor: Milada Junková -

Vývoj českého jazyka - Bohemika, primitivní pravopis, spřežkový pravopis, Jan Hus (De ortographia bohemica - diakritický pravopis, nabodeníčko krátké a dlúhé), Jan Blahoslav (Gramatika česká), Daniel Adam z Veleslavína, Jan Ámos Komenský (Poklad jazyka českého), Bible kralická (pravopis bratrský), Brusiči - Matěj Václav Šteyer (Brus jazyka českého), Václav Jan Rosa (Čechořečnost); Bohuslav Balbín (Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého), František Pelcl (Obrozenská mluvnice), Josef Dobrovský (Podrobná mluvnice jazyka českého, Německo-český slovník, Dějiny české literatury, analogická oprava pravopisná), Josef Jungmann (Česko-německý slovník), Jan Gebauer (Pravidla českého pravopisu), Český lingvistický kroužek - Vilém Mathesius, Bohuslav Havránek; Ústav pro jazyk český - Alois Jedlička, František Trávníček, Jaroslav Bauer, Vlastimil Styblík; Základní znaky praslovanštiny - jery, nosovky, duál, aorist, imperfektum; změny v průběhu vývoje, vývoj českého jazyka v příkladech -

Popis - Druhy popisů (prostý, odborný; statický, dynamický; umělecký), cíl, kompozice, návrh osnovy, popis postavy, jazyk popisu -

Vypravování - Osnova, prézens historický, jazyk -

Styl prostě sdělovací - písemná komunikace Oznámení, plakát, pozvánka, zpráva, hlášení, inzerát, dopis, tiskopisy, jízdní řád, ústní komunikace telefonní styk, běžný společenský styk, veřejná ústní jednání schůze, porady, shromáždění, referát -

Styl administrativní (jednací) - Obecně, jazyk, úřední dopis -

Septima

Jazykový rozbor - Neručím za chyby! V případě použítí to trochu upravte -

Tvarosloví (morfologie) - Slovní druhy, mluvnické kategorie jmen (pád, jmenné číslo, jmenný rod, podstatná jména (skloňování), slovesa (mluvnické kategorie - osoba, číslo, způsob, čas, rod, vid, třídy a vzory), slovesné tvary neurčité (infinitiv, přechodník, příčestí minulé, příčestí trpné),slovesná adjektiva -

Sexta

Slovní zásoba - Slovní zásoba a její rozsah (slovo, uživatel slovní zásoby - aktivní, pasivní), slovníky (slovníky naučné, jazykové, jazyka spisovného a současné), význam slova a jeho složky (slova jednovýznamová a víceváznamová, obsah a rozsah významu slova, význam symbolický, slovotvorný, mluvnický), významové vztahy mezi slovy (slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná (antonyma), souznačná (synonyma), významové blízká, významové okruhy slov), změny ve slovní zásobě (změny ve významu slov - rozšiřování významu, zužování významu, přenášení pojmenování na jiné jevy, změny v hodnocení, oslabování, zesilování významu, protiklad; tvoření nových pojmenování, přejímání slov) -

Kvinta

Zvuková a grafická stránka jazyka - Zvuková a grafická stránka jazyka, vztahy mezi nimi, odchylky, označování souhláskových skupin, fonémy, grafémy, i/y, í/ý, ú/ů -

Fejeton - Co je to fejeton, příklad fejetonu -

Fejeton - Příklad fejetonu - Lubomír Heger - Nokia: (Dis)connecting people -


-------------------------
Začátek a filozofie projektu Lukáš Hrubý - luk.hruby@gmail.com, kód a redesign Ondřej Hornig - hornig@gmail.com.
Zbytek zbyl na členy redakce. I jim díky!

Mapa webu || © 2003 - 2023 || Kvalitní nářadí skladem najdete v Nářadí Hornig!

...jdi nahoru...