Úvodní strana
Vyhledávač

Čtenářský deník
Maturitní otázky
Studijní materiály

Anglický jazyk
Biologie
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Literatura
Matematika
Německý jazyk
Psychologie
Výpočetní technika
Výtvarná výchova
Zeměpis
ZSV

Chemie

Rychlé odkazy:
 Další látka   Seminář   Laboratorní práce   Kvinta   Sexta   Septima   Oktáva 
šipečkami po levé straně se vždy vrátíte hned nahoru!

Laboratorní práce

Názvy anorganických solí - Jednoduchá tabulka -

Plyny - Ověření přítomnosti oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu, ověření přítomnosti vodních par ve vydechovaném vzduchu -

Chemický rozklad a chemické slučování - Rozklad dichromanu amonného, slučování jódu s hliníkem, slučování síry se zinkem -

Základy - Zásady bezpečnosti práce v chemické laboratoři, zásady první pomoci -

Krystalizace, destilace - Překrystalizování modré skalice, oddestilování vody z vodného roztoku modré skalice -

Filtrace - Úkol: Ověřte možnosti využití různých filtračních materiálů k oddělení složek suspenze -

Redoxní reakce - Reakce kyseliny sírové s dichromanem draselným, Reakce kyseliny siřičité s manganistanem -

Kyselina dusičná - Reakce kyseliny dusičné s hořčíkem, zinkem a mědí -

Kyseliny - Vlastnosti kyseliny sírové, reakce s mědí, hořčíkem, cukrem a její působení na dřevo -

Alkalické kovy - Reakce sodíku a draslíku s vodou -

Sloučeniny halogenů - Příprava jodidu olovnatého -

Sloučeniny vápníku - Pálení a hašení vápna -

Halogeny - Příprava a důkaz jódu -

Halogeny - Příprava a vlastnosti amoniaku -

Vlastnosti plynů - Příprava a vlastnosti oxidu uhličitého -

Vlastnosti plynů - Příprava a vlastnosti vodíku -

Změny vlastností látek při jejich zahřívání - Zahřívání jódu, zahřívání sacharózy, zahřívání olova -

...jdi nahoru...

Práce s plynovým kahanem - Práce s plynovým kahanem – základy, filtrace vápenné vody -

Seminář

Ropa - Seminární práce -

Oktáva

Ethanol - Referát -

Bílkoviny, aminokyseliny, peptidy - Funkce bílkovin (stavební, transportní, regulační, obranná, katalytická), proteinogenní aminokyseliny, karboxylová skupina, aminoskupina, amfoterní látky, chirální uhlík, glycin, alanin, serin, valin, fenylalanin, cystein, esenciální látky, transaminace, amoniový kationt, karboxylový aniont, obojetný iont = amfiont, izoelektrický bod, oligopeptidy, polypeptidy, biuretová reakce, glutathion, karnosin, oxytocin, inzulin, penicilin, falloidin, struktura bílkovin - primární, sekundární, terciární (fibrilární, globulární), kvartérní, denaturace bílkovin, koagulace=srážení, detekce bílkovin, druhy bílkovin - jednoduché (fibrilární=skleroproteiny - kolagen, keratin, elastin, globulární=sferoproteiny - albuminy, globuliny), složité (lipoproteiny; glykoproteiny - imunoglobuliny; fosfoproteiny - kerasin; chromoproteiny - hemoglobin, myoglobin; metaloproteiny - feritin, transferin; nukleoproteiny) -

Disacharidy, polysacharidy - Monosacharidové jednotky, glykosidická vazba, sacharóza = řepný, třtinový cukr, karamelizace, laktóza, maltóza, celobióza, trehalóza; trisacharidy - rafinóza; homopolysacharidy, heteropolysacharidy, škrob, amylóza, amylopektin, hydrolytické štěpení, dextriny, glykogen = živočišný škrob, celulóza, dřevo, xantogenát celulózy, viskóza, viskózové hedvábí, celofán, nitrát celulózy, celuloid, acetát celulózy, acetátové hedvábí, inulin, chitin, pektiny, rostlinné klovatiny, arabská guma, rostlinné slizy, mukopolysacharidy -

Křížovka - Bez tajenky:-D.. -

Sacharidy - monosacharidy - Cukry, fotosyntéza, jednoduché, složité sacharidy, oligosacharidy, polysacharidy, aldózy, ketózy, triózy, tetrózy, pentózy, hexózy, glyceraldehyd, dihydroxyaceton, chirální uhlík, prostorové a optické izomery, opticky aktivní látky, racemát (racematická směs), D a L izomery, pravotočivé, levotočivé izomery, ribóza, deoxyribóza, ribulóza, glukóza, fruktóza, cyklické vzorce, ribofuranóza, glukopyranóza, fruktofuranóza, kyselina glukonová, glucitol, glukóza-fosfát, fosfát, glykosidy, glykosidická vazba, methylglukopyranosid -

Drogy - Lehké, tvrdé drogy; tolerované, zakázané; stimulační, opiáty, halucinogenní, těkavé látky; alkohol, nikotin, konopí, THC, marihuana, hašiš, kokain, crack, pervitin, extáze, morfin, heroin, kodein, braun, námelové drogy, LSD, mezkalin, psilocybin, muskarin, toluen, aceton -

Alkaloidy - Pyridinové alkaloidy - nikotin, piperin, koniin; tropanové alkaloidy - tropan, atropin, hyoscyamin, kokain; chinolinové a izochinolinové alkaloidy - chinin, opiové alkaloidy (morfin=morfium, kodein, papaverin, emetin), kurare; indolové alkaloidy - námelové, strichnin, brucin; purinové alkaloidy - kofein -

...jdi nahoru...

Heterocyklické sloučeniny - Pětičlenné - furan, thiofen, pyrol, tetrapyrolové struktury, hemoglobin, myoglobin, chlorofyl, vit. B12, bilirubin, biliverdin, indol, indigo; šestičlenné - pyridin, pyridiniové soli, kys. nikotinová, nikotinamid, chinolin, izochinolin, chinin, pyrimidin, pyrimidinové báze (cytosin, thymin, uracil), kys. barbiturová, barbituráty; kondenzované - purin, purinové báze (adenin, guanin), kys. močová -

Izoprenoidy - terpeny, steroidy - Monoterpeny - myrcen, limonen, menthol, geraniol, kafr, pinen, citral; diterpeny - fytol; triterpeny - skvalen; tetraterpeny - karotenoidy (beta-karoten, lykopen, xantofyl); seskviterpeny - humulen; polyterpeny - přírodní kaučuk, gutaperča; steroidy - steroly (fytosteroly - ergosterol; zoosteroly - cholesterol), žlučové kyseliny (bilirubin, kyselina cholová); steroidní hormony (pohlavní hormony - testosteron, progesteron, estrogen; hormony kůry nadledvinek - kortizol, aldosteron); steroidní alkaloidy (tomatin, solanin) -

Chemie přírodních látek - Lipidy jednoduché - acylglyceroly (tuky, oleje; žluknutí tuků, ztužování tuků, hydrolýza tuků, mýdla), vosky (včelí vosk, lanolin); složité - fosfolipidy, glykolipidy, lipoproteiny -

Septima

Deriváty karboxylových kyselin - Funkční deriváty, halogenidy, amidy, estery, anhydridy, vnitřní anhydridy, substituční deriváty, halogenkyseliny, aminokyseliny (proteinogenní, esenciální), glycin, alanin, fenylalanin, serin, hydroxykyseliny, kys. jablečná, citronová, mléčná, salicylová, ketokyseliny (oxokyseliny), pyruvát, deriváty kyseliny uhličité, fosgen, kys. karbamová, močovina -

Karboxylové kyseliny - Kyselina mravenčí, octová, propionová, máselná, palmitová, stearová, olejová, akrylová, šťavelová, malonová, jantarová, ftalová, izoftalová, tereftalová, fumarová, maleinová, benzoová -

Karbonylové sloučeniny - Oxoskupina, aldehydy, ketony, formaldehyd, acetaldehyd, chinony, aceton -

Ethery - Éter, oxiran, dioxan -

Kyslíkaté deriváty - hydroxysloučeniny - Alkoholy, fenoly - methanol, ethanol, fenol, glycerín, nitroglycerín, vinylalkohol -

Dusíkaté deriváty uhlovodíků - nitrosloučeniny, TNT, aminy, amoniové soli, diazoniové soli, nitrozaminy, anilin, pyrol, pyrimidin -

...jdi nahoru...

Deriváty uhlovodíků - základní klasifikace derivátů uhlovodíků; halogenové - chloroform, tetrachlormethan, vinylchlorid (PVC), tetrafluorethylen(PTFE), chloropren, halotan, HCH, DDT, PCB, freony -

Suroviny v organické chemii - fosilní a recentní, ropa, zemní plyn, uhlí -

Areny - Aromatický charakter sloučenin, benzen, styren, toluen, xylen, kumen, naftalen -

Alkyny - acetylen, acetylidy -

Alkadieny - Izolované, kumulované, konjugované, buta-1,3-dien, izopren, syntetizace (vulkanizace) kaučuku, Charles Goodyear -

Alkeny - Vlastnosti, reakce, geometrická izomerie, Markovnikovo pravidlo, ethen = ethylen, propen = propylen, buten = butylen -

Alkany, cykloalkany - Příprava, reakce, nejvýznamnější z alkanů a cykloalkanů - methan, ethan, propan, butan, pentan, hexan, petroléter, cyklohexan, parafín, konformace zákrytová a nezákrytová (vaničková, židličková) -

Systematické názvosloví uhlovodíků

Uhlovodíky a uhlovodíkové zbytky - acyklické, cyklické, alkany, alkeny, alkadieny, areny, uhlovodíkové zbytky -

...jdi nahoru...

Organická chemie - úvod - Vitalistická teorie, vis vitalis, strukturní teorie, vlastnosti, vazby (sigma, pí, jednoduché, dvojné, trojné, polární, nepolární), druhy vzorců (molekulový, strukturní, racionální), izomerie (prostorová - konformační, geometrická, optická; konstituční - řetězcová, polohová, skupinová, tautomerie), reakce v org. chemii (adice, eliminace, substituce, molekulový přesmyk, oxidace, redukce), substrát, činidlo, oxidace, redukce, štěpení vazeb (homolýza, heterolýza), radikály; acyklické, cyklické, nasycené, nenasycené a aromatické sloučeniny -

F-prvky - Lanthanoidy, aktinoidy, uran, plutonium, transurany -

VIII. B skupina - Triáda železa, kobalt, nikl, železo, krevel, hnědel, magnetit, pyrit, siderit, zelená skalice, Mohrova sůl, výroba železa, litina, výroba oceli – zkujňování železa, kalení, popouštění, legování oceli, platinové kovy (lehké, těžké) -

III.B - VII.B skupina - Titan, vanad, tantal, chrom, molybden, wolfram, mangan, burel, hypermangan -

II. B skupina - Zinek, bílá skalice, kadmium, rtuť, kalomel, sublimát -

D-prvky, I.B skupina - Přechodné prvky, měď, modrá skalice, stříbro, zlato, karáty -

I.A skupina - Alkalické kovy, sodík, sůl kamenná, chilský ledek, soda, jedlá soda, draslík, potaš -

Sexta

II. A skupina - Berylium, hořčík, kovy alkalických zemin, vápník, pálené vápno, hašené vápno, vápenná voda, vápenné mléko, malta, mramor, křída, baryum -

III. A skupina - Bor, borax, boridy, borazon, borany, diboran, borová voda, hliník, korund, rubín, safír, bauxit, kryolit, hlinitokřemičitany, alobal, dural, šamot, kamenec -

...jdi nahoru...

IV. A skupina - Uhlík, diamant, grafit, fullereny, uhlí, koks, karbidy, sirouhlík, kyanovodík, kyanidy, kyanidové loužení, fosgen, syntézní plyn, psí plyn, suchý led, soda, jedlá soda, křemík, silany, sklo, keramika, porcelán, cement, cín, cínový mor, staniol, olovo, minium, suřík -

V. A skupina - Dusík, amoniak, čpavek, salmiak, Haber-Boschova syntéza, amidy, imidy, nitridy, azoimid, hydrazin, rajský plyn, kyselina dusičná, dusičnany, ledky, chilský ledek, kyselina dusitá, dusitany, botulotoxin, fosfor, fosfidy, fosfan, kyselina fosforečná, fosforečnany, eutrofizace vod, arsen, arsan -

VI. A skupina - Chalkogeny, síra, sfalerit, galenit, rumělka, chalkopyrit, argentit, baryt, sádrovec, Glauberova sůl, alotropie síry, sulfan, sirovodík, sulfidy, polysulfidy, polysulfany, oxidy síry, oxid siřičitý, oxid sírový, kyseliny síry, kyselina siřičitá, kyselina sírová, vitriol, oleum, dýmavá kyselina sírová, sírany, hydrogensírany, podvojné síran, kamenec, kyselina thiosírová, thiosírany -

VII. A skupina - Halogeny, fluor, obohacování uranu, fluorovodík, leptání skla, chlor, chlorovodík, kyselina chlorovodíková, kyselina solná, brom, jód, důkaz jódu, jodidoškrobové papírky, halogenidy (iontové, atomové, molekulové), kyslíkaté sloučeniny halogenů, kys. chlorná, chlornany, kys. chlorečná, chlorečnany, travex, kys. chloristá, chloristany -

VIII. A skupina - Vzácné plyny, inertní plyny, helium, neon, argon, krypton, radon, supravodivost, supratekutost -

Anorganická chemie - vodík, kyslík a jejich sloučeniny - Nekovy, vodík, protium, deuterium, tritium, hydridy (iontové, kovalentní, kovové, intersticiální), kyslík, oxidace, hoření, izotopy kyslíku, oxidy (zásadotvorné, kyselinotvorné, amfoterní, neutrální), ozon, voda, led, anomálie vody, voda sladká, slaná, destilovaná, pitná, užitková, odpadní voda, tvrdost vody (přechodná, trvalá), peroxid vodíku, hyperoxidy -

Kyseliny a zásady - Arrheniova teorie, Brönstedova teorie, síla kyselin a zásad, autoprotolýza vody, stupnice pH, hydrolýza solí, příklady -

Roztoky - směsi homogenní, heterogenní, koloidní, rozpouštědla polární, nepolární, elektrolyty, nasycený, nenasycený roztok, rozpustnost látky, složení roztoků -

Metody oddělování složek směsi - Krystalizace, sedimentace, filtrace, destilace, sublimace, extrakce, chromatografie, elektroforéza -

...jdi nahoru...

Kvinta

Výpočty - výpočty pomocí matematických rovnic, výpočty pomocí redoxních reakcí -

Redoxní reakce - Oxidace, redukce, atom, molekula, oxidační činidlo, redukční činidlo, redoxní vlastnosti kovů, řada reaktivity, Beketova řada kovů, ušlechtilé a neušlechtilé kovy, vytěsňování kovů z roztoků solí, vytěsňování vodíku z kyseliny -

Chemické reakce - Reaktant, produkt, schéma, rovnice, klasifikace chemických rovnic, syntéza, analýza, substituce, konverze, reakce homogenní, heterogenní, exotermické, endotermické, acidobazické (protolytické), redoxní (oxidačně-redukční), komplexotvorné (koordinační) -

Mezimolekulové síly - vodíkové můstky, van der Waalsovy vazby, Coulombické síly, indukční síly, disperzní síly -

Chemická vazba - vazebná energie, disociační energie, kovalentní vazba, vazebné elektrony, polarita chemické vazby, elektronegativita, nepolární vazba, polární vazba, vazba koordinačně kovalentní (donor-akceptorová), iontová vazba, kovová vazba, vlastnosti kovů -

Periodická soustava prvků a periodický zákon - Antoine Laurent de Lavoisier, Jöns Jacob Berzelius, vitalistická teorie, vis vitalis, Johann Wolfgang Döbereiner, triády prvků, John Alexander Newlands, Meyer, zákon oktáv, Dmitrij Ivanovič Mendělejev, periodický zákon, Henry Mosley, krátká a dlouhá periodická soustava prvků, Bohuslav Brauner, periody, skupiny, alkalické kovy, kovy alkalických zemin, chalkogeny, halogeny, vzácné plyny, triáda železa, lehké platinové kovy, těžké platinové kovy, lanthanoidy, aktinoidy; prvky nepřechodné = s prvky, p prvky, prvky přechodné = d prvky, prvky vnitřně přechodné = f prvky -

Výpočty - výpočty z chemických vzorců, výpočet stechiometrického vzorce -

Elektronový obal atomu - Schrödinger, Born, Heisenberg, de Broigle, orbital, vlnová funkce, Schrödingerova rovnice, kvantová čísla, elektronová konfigurace atomu, základní a excitovaný stav atomu, ionizace, odštěpení, přijmutí -

Zpracování uranu - Popis zpracování uranu v průmyslové výrobě -

...jdi nahoru...

Radioaktivita - H. Becquerel, Marie Curie Sklodowska, Pierre Curie, radioaktivní záření alfa, beta plus, mínus, gama, umělá radioaktivita -

Atomové jádro - proton, Rutherford, neutron, Chadwick, izotopy, nuklid -

Struktura atomů a molekul - Demokritos, Leukippos, Newton, Lomonosov, John Dalton, Zákon zachování hmotnosti, Zákon stálého poměru sloučenin, Thomson, pudinkový model, Rutherford, planetární model, Niel Bohr -

Názvosloví anorganické chemie - Oxidační číslo, oxidy, sulfidy, halogenidy, halogenidy, peroxidy, hydridy, kyanidy, kyslíkaté kyseliny, hydráty solí, podvojné soli -

Složení a struktura látek - Klasifikace látek, skupenství, směsi, atomy, molekuly, hmotnosti atomů a molekul, relativní atomová hmotnost, relativní molekulová hmotnost, molární hmotnost, molární objem, chemické prvky -

Historie chemie - alchymie, Antoine Laurent De Lavoisier, Robert Boyle, Henry Cavendish, J. L. Guy-Lussac, Michail Vasilijevič Lomonosov, J.L. Proust, A. Avogadro, J. S. Presl, obory chemie, význam chemie -

Další látka

Zpracování uranu - Koloběh zpracování uranu postupně -

Vitamíny - A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K; význam, výskyt, možné potíže při nedostatku -

Acidobazické indikátory - Jednoduchá tabulka -

...jdi nahoru...

-------------------------
Začátek a filozofie projektu Lukáš Hrubý - luk.hruby@gmail.com, kód a redesign Ondřej Hornig - hornig@gmail.com.
Zbytek zbyl na členy redakce. I jim díky!

Mapa webu || © 2003 - 2023 || Kvalitní nářadí skladem najdete v Nářadí Hornig!

...jdi nahoru...