Úvodní strana
Vyhledávač

Čtenářský deník
Maturitní otázky
Studijní materiály

Anglický jazyk
Biologie
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Literatura
Matematika
Německý jazyk
Psychologie
Výpočetní technika
Výtvarná výchova
Zeměpis
ZSV

Dějepis

Rychlé odkazy:
 Další látka   Sekunda   Kvarta   Kvinta   Sexta   Septima   Oktáva   Prezentace 
šipečkami po levé straně se vždy vrátíte hned nahoru!

Prezentace

L. I. Brežněv - Stručný referátek do ruských dějin (Říjnový převrat v Kremlu, epocha détente a stagnace) -

Oktáva

Druhá světová válka - Nedokončené -

Situace před druhou světovou válkou, Mnichovská dohoda, období druhé republiky - Vzestup Německa, napadení Habeše Itálií, anschluss Rakouska, tajný plán Grün, Sudetendeutsche Partei, Mnichovská dohoda, Emil Hácha, strana Národní jednoty, Národní strana práce, jednání Tisa v Berlíně, Hácha a Chvalkovský v Berlíně, vznik protektorátu, Konrad von Neurath,... -

Ekonomická situace ve dvacátých letech a světová hospodářská krize - Situace po válce, hospodářská konjunktura ve dvacátých letech, propad cen akcií na Newyorské burze, "černý pátek", důsledky krize, Franklin D. Roosevelt, New Deal, "švédská cesta", situace v Českoslovenku, měnová reforma 1919, pozemková reforma 1919, krize v Československu -

Vzestup komunismu a fašismu po první světové válce - Vzestup komunismu a fašismu po válce, bolševizmus, bolševici, V.I.Lenin, B.Mussolini - duce, komunismus v porovnání s fašismem -

Septima

Období stalinismu a vývoj v SSSR po Stalinově smrti - Leninova závěť, boj s Trockým, revoluce shora, program industrializace, plán socializace, výstavba socialismu v jedné zemi, hladomor 1932-3 na Ukrajině, ústava 1936, pakt Ribbentrop-Molotov, rusko-finská válka, napadení SSSR Německem - operace Barbarossa, blokáda Leningradu, bitva u Stalingradu, bitva u Kursku, Žukov, Koněv, konference na Jaltě, postupimská konference, Berija, Molotov, Malenkov, "nový kurs", Brežněv -

Ruské revoluce - Alexandr II., Mikuláš II., krvavá neděle v Petrohradě, Stolypinova reforma, kadeti, eseři, menševici, bolševici, Vladimír Iljič Uljanov Lenin, únorová revoluce, dekret o půdě, občanská válka, bělogvardějci, GOELRO, NEP -

Mezinárodní situace po 1. světové válce - Konference v Locarnu, rýnský garanční pakt, Společnost národů, Briand-Kellogův pakt, Youngův plán, Aristide Briand, Panevropa, model protekcionismu, Ku-Klux-Klan, Tanakova vláda, šovinismus, pragmatická ekonomie, Ohňové kříže, Benito Mussolini -

Vznik ČSR - Manifest spisovatelů, Tříkrálová deklarace, národní přísaha, Pittsburská dohoda, Washingtonská deklarace, Andrasiho nóta, muži 28. října (Antonín Švehla, Alois Rašín, František Soukup, Vavro Šrobár, Jiří stříbrný), demokratický, nacionalistický, komunistický proud, Malá dohoda, Tomáš Garrigue Masaryk, Eduard Beneš, Rastislav Štefánik, Karel Kramář -

Názory na vznik ČSR - Panslovanská myšlenka, Karel Kramář, Alice Masaryková, Alois Rašín, Viktor Dyk, František Josef I., Karel I., Edvard Beneš, Milan Rastislav Štefánik, Maffie, Československá národní rada, Tomáš Garrigue Masaryk, Josef Dürich, rota Nazdar, boje na řece Marně, bitva u Arrasu, u Sborova, u Bachmače, Doss Alto pod Tridentem, Česká družina, Transsibiřská magistrála -

1. světová válka - zdrojem převážně Milan Hlavačka: Dějepis pro gymnázia a třední školy -

Mezinárodní situace před 1. světovou válkou - Berlínský kongres, Dvojspolek, Trojspolek, Dvojdohoda, Srdečná dohoda, balkánské války, nacionalismus, Mitteleuropa, příčiny války (dlouhodobé, krátkodobé), František Ferdinand d´Este, Gavrilo Princip, Nedelko Čabrinovič, Postupim -

Haburská monarchie od 19. století do svého zániku - František I., Klemens Metternich, metternichovský absolutismus, František Palacký, František Ladislav Rieger, Karel Havlíček Borovský, Český program, Karel Sladkovský, Karel Sabina, Vídeňský spolek, Všeslovanský sjezd v Praze, červnové povstání v Praze, Windischgrätz, František Josef I., Alexander Bach, Bachův absolutismus, Božena Němcová, Karel Jaromír Erben, Říjnový diplom, Schmerlingova ústava, Říšská rada, Otto von Bismark, bitva u Sadové, Národní divadlo, Josef Hybeš, kampeličky, chabrusové volby, Mladočeši, Staročeši, Berlínský mezinárodní kongres, Taafova vláda, Stremayrova jazyková nařízení, drobečková politika, Škodovy závody, Laurin a Klement, Kolben a Daněk, Agrární strana -

Liberalismus, utopický socialismus, socialismus jako revoluční proud v Evropě, revoluce 1848 - Liberalismus politický, ekonomický, Johann Gottfried Herder, Adam Smith, Thomas More, Charles Fourier, Robert Owen, New Harmony, zákon nadhodnoty, Louis Auguste Blanqui, Pierre Proudhon, Karel Marx, Friedrich Engels, Komunistický manifest, Kapitál, diktatura proletariátu, 1. internacionála, Michail Bakunin, individuální teror, kolektivistický anarchismus, Ferdinand II., Karel Albert, T.G.Masaryk, Pius IX., maršál Radecký, bitva u Custozzy, u Novary, Ludvík Filip -

Vídeňský kongres a restaurace rovnováhy sil v Evropě - Napoleon, Ludvík XVIII., Alexandr I., Svatá aliance, Hnutí za jednotu Německa, karbonáři, Mikuláš I., vzpoura děkabristů, bitva u Navarina, Ota I., Nauplion -

Velká francouzská revoluce a Napoleon Buonaparte - Dobytí Bastily, feudalismus, deklarace práv člověka a občana, svoboda, rovnost, bratrství, Le Chapelierův zákon, konstituční monarchie, Ludvík XVI., Marie Antoinetta, Pilnitzské prohlášení, Kateřina II., Fridrich Vilém, Leopold II., jakobíni, Georges Jasques Danton, povstání u Valmy, Napoleon Bonaparte, výprava do Egypta, policejní režim, bitva u Trafalgaru, Nelson, bitva u Slavkova, František II., Alexandr I., Jerom, bitva u Friedlandu, jednání v Tylži, Bernadott, sjezd v Erfurtu, bitva u Asper, u Wagramu, Marie Louisa, Nepomuk Lothar, Klemens Lothar Metternich, Napoleon II., Kutuzov, bitva u Borodina, Berezina, Gebhart Blücher, Karel Schwarzenberg, Václav Radecký, Chanmontský spolek, Wellington, Ludvík XVIII., bitva u Watterloo, ostrov Svaté Heleny -

Krize britského impéria a vznik USA - Jakub I., Karel I., sedmiletá válka, Pařížský mír, zákon o kolkovném, bostonské pití čaje, George Washington, loajalisté, Thomas Paine, Richard Henri Lee, Prohlášení o právech lidu Virginie, Thomas Jefferson, Prohlášení o nezávislosti, Saratoga, Benjamin Franklin, La Fayett, Versailles, Zatímní ústava, Kongres, Alexanderem Hamilton, Listina práv -

...jdi nahoru...

Průmyslová revoluce a počátky kapitalismu - James Watt, parní stroj, Georg Stephenson, Robert Fulton, telegraf, hospodářský liberelismus, John Locke, svobodný trh, kapitalismus, ekonomická krize, nadprodukce, inflace, odborové organizace -

Vrcholný absolutismus v Rusku - Minin, Požarský, Ivan Susanin, Romanovci, Michail Romanov, rusko-polská válka, Alexej Michailovič Předobrý, služebná šlechta, právo sv. Jiří, povstání kozáků, Stěnka Razin, Fjodor, Ivan, Petr, Jevdokie Lopuchinová, Sofie, Petr I. Veliký, graždanka, duše ruské společnosti, nystadský mír, severní válka, Sankt-Petěrburg, Petropavlovská pevnost, Kateřina II., Petr III., Jemeljan Pugačov, Pavel I. Petrovič, Alexandr, povstání děkabristů, Mikuláš I., Krymská válka, bitva u Sinope, Sevastopol -

Absolutismus ve Francii - František I., Jindřich IV. Navarský, hugenoti, Edikt nantský, Marie Medičejská, Ludvík XIII., kardinál Richelieu, Akademie věd, La Rochelle, Mazarin, Vestfálský mír, Ludvík XIV., král Slunce, Versailles, merkantilismus, Jean Baptist Colbert, Ludvík XV. -

Habsburkové na českém trůně - boj o habsburské dědictví - Jan Nepomucký, pragmatická sankce, Karel VI., Marie Terezie, František Štěpán Lotrinský, války o Slezsko, tereziánský katastr, dominikál, urbariální patent, školská reforma, bitva u Chlumce nad Cidlinou, Antonín Nývlt, Raabovy reformy, Josef II., toleranční patent, zrušení nevolnictví, Falkenschtejn -

České země po třicetileté válce - Kancléř, česká dvorní kancelář, zemští hejtmani, palatin, královští místodržící, rustikál, lánové rejstříky, berní rully, dominikál -

Sexta

Zámořské objevy - Bartolomeo Diaz, Vasco da Gama, Ferdinand Katolický (Aragonský), Isabele Kastilská, Kryštof Kolumbus, Amerigo Vespucci, Nuñez Balboa, Giovanni Cabotto, bratři Cortrialové, Fernão de Magalhães, Victoria, Juan Sebatian del Cano -

Reformace - Erasmus Rotterdamský, Tomáš Münzer, selská válka, novokřtěnci, odúmrť, Ferdinand Habsburský, Karel V., Augšpurský náboženský mír, Ulrich Zwingli, Jan Kalvín, hugenoti, Kateřina Medičejská, Bartolomějská noc, Jindřich III., Jindřich IV. Navarrský, Edikt nantský, Jindřich VIII., Kateřina Španělská, Annu Boleinová, Johana Seymourová, Anna z Clove, Kateřina Howardová, Kateřina Paarová, Edvard, Marie Krvavá, Karel V., Pavel IV., Alžběta I., Norfolkovo povstání, Francis Drake, Východoindická společnost, Rudolf II., Marie Stuartovna, František II., Jindřich Darnley, James Bothwell -

Slovensko na počátku novověku - Velká selská válka, Jiří Dóža, Jan Zápolský, Ferdinand Habsburský, Academia Istropolitana -

Opravné hnutí v českých zemích, husitská revoluce, Jagellonci, rybníkářství - Klement VII., Řehořo XI., Urban VI., John Wycliffe, Konrád Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže, Jan Hus, Betlémská kaple, Dekret Kutnohorský, Alexandr V., interdikt nad Prahou, husitská revoluce, Jeroným Pražský, Jan Želivský, pražská defenestrace, Zikmund Lucemburský, Martin V., Václav IV., táborité, pražané, Jan Žižka z Trocnova, Čtyři artikuly pražské, Prokop Holý, spanilé jízdy, bitva u Lipan, basilejská kompaktáta, Albrecht Habsburský, Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad, Pius II., Matyáš Korvín, Vladislav Jagellonský, utrakvisté, Vladislavské zřízení zemské, Vídeňské smlouvy, Ludvík Jagellonský, Marie Habsburská, bitva u Moháče, Josef Štěpánek Netolický, páni z Pernštejna, Rožmberkové, Zlatá stoka, Jakub Krčín z Jelčan, Dalibor z Kozojed, Svatováclavská smlouva -

...jdi nahoru...

Česká království ve středověku - Přemysl Otakar I., Zlatá bula sicilská, primogenitura, Václav I., Přemysl Otakar II., Markéta Babenberská, Kunhuta, Rudolf Habsburský, bitva na Moravském poli, Václav II., Ota V. Braniborský, Záviš z Falkenštejna, Guta Habsburská, Přemysl Velkopolský, Eliška Rejčka, mincovní reforma, české (pražské) groše, minnesängři, Václav III., Vladislav Lokietek, Anna Přemyslovna, Jindřich Korutanský, Jindřich VII., Jan Lucemburský, Eliška Přemyslovna, Beatrix Bourbonská, Kazimír, Arnošt z Pardubic, bitva u Kresčaku, Karel IV., Otec vlasti, Nové město, Hladová zeď, Karlova universita, Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická, Eliška Pomořanská, Václav IV., Jan z Jenštejna, Jan Nepomucký, Dekret kutnohorský, Jana Hus, Kostnice -

Polský stát na přelomu středověku a novověku - Piastovci, polsko-litevská unie, bitva u Grunwaldu, šlechtický stát, lublinská unie, Jagelonci, chlopy -

Rusko za prvních carů - Ivan IV. Hrozný, panovník nad vší Rusí, livornská válka, bojaři, opričnina, zemština, služebná šlechta -

Tatarské výboje - Mongolové, Temudžin, Čingischán, bitva na řece Kalce, Polovci, bitva u Lehnice, Václav I., Zlatá horda, Dimitrij Donský, bitva na Kulikovském poli, Ivan III. -

Románský sloh - románská architektura, románské umění -

Předrománské umění a románská architektura - Byzantský sloh, otónská renesance -

Stoletá válka - Eduard III., Filip VI. z Valois, Wat Tyler, povstání jacquerie, Jana z Arku, Karel VII., Castillon -

Francie v době vrcholného středověku - Hugo Kapet, Jan Bezzemek, Ludvík IX., Filip IV. Sličný, Klement V., avignonské zajetí papežů, stoletá válka, bitva u Kresčaku -

Vznik Anglie - Alfréd Veliký, Vilém Bastard (Vilém Dobyvatel), Harold II., bitva u Stamfordského mostu, bitva u Hastingsu -

...jdi nahoru...

Počátky severských států - Vikingové, Švédsko, Norsko, Dánsko -

Arabská říše ve středověku - Beduíni, šajch, Hidžázská cesta, Mekka, Kurajšovci, Mohamed, Korán, Hadíth, Suna, chalífové, šiité, sunité, Umajjovci, Abásovci, emirát, emír, vezír, rekonquista, Johanité, řád Německých rytířů, Templáři -

Kyjevská Rus ve středověku - vznik Kyjeva, Rjurik, Askold, Olga, Mal, Drevljané, Svjatoslav, Vladimír, Svjatopolk, Jaroslav Moudrý, Vladimír Monomech, Kultura Kyjevské Rusy (Pověst dávných let od kronikáře Nestora, byliny) -

Francká říše, Byzanc a Balkán ve středověku - Francká říše - Chlodvík, Dagobert I., Pipin I. (II.), Karel Martel, Pipin III. (Krátký, Mladší), Karel I., Byzantská říše - Justinián I. (Veliký), Bulharská říše, Srbské říše, Bosna, Chorvatsko (bitvě u Moháče) -

První Přemyslovci - Bořivoj I., Spytihněv I., Vratislav I., Václav - sv.,Boleslav I., Boleslav II., Boleslav III., Vladivoj z Polska, Boleslav Chrabrý, Jaromír, Oldřich, Břetislav I., Spytihněv II., Vratislav II. -

Počátky polského a uherského státu - Měšek I., Boleslav Chrabrý, Měšek II., Kazimír I. Obnovitel, Boleslav II. Smělý, Boleslav III. Křivoústý, Arpád, Gejza, Štěpán (sv.) -

Vzdělanost a umění v Evropě raného středověku - sv. Benedikt z Nursie - klášter v Monte Cassinu, vznik řádů Benediktínů -

Románské umění - Carmina Burana, Karel I. Veliký, rotunda sv. Jiří na Řípu, sv. Kateřiny ve Znojmě, Juditin most -

Kvinta

Počátky českého státu - Libuše, Přemysl Oráč, Bořivoj, Spytihněv, Vratislav I., Drahomíra, Ludmila, Václav, Boleslav I., Jindřicha I. Ptáčník, Ota I. -

...jdi nahoru...

Sámova říše a Velká Morava - Avaři, Slovanský svaz, Fredegarova kronika, Sámo, Pribina, Mojmír I., Ludvík Němec, Rastislav, Svatopluk, Mojmír II., Český stát, Konstantin a Metoděj, staroslověnština, hlaholice, cyrilice, nomokánon, Zákon sudnyj ljudem -

Stěhování národů - barbaři, Germáni, Prokopius, Jordanes, Slované (východní, západní, jižní), knížata, animismus, Perun, Veles -

Starověká Indie - Starověká Indie, Harappa, Mohendžo-dáro, VÉDSKÉ OBDOBÍ, Árjové, rádža, védy, bráhmané, varny, kšátrijové, vaišjové, šúdrové, upanišady, reinkarnace, átman, karma, guru, buddhismus, Buddha, džinismus, hinduismus, MAURIJSKÁ ŘÍŠE, Čandragupta Maurja, Ášoka, kultura a vzdělanost, literatura, Máhabhárata, Rámajána -

Starověká Čína - referát od Ondry - nepřepsán -

Starověká Čína - zpracovaná - Sia, Šang, Čou, Jin, Wu- Wang, Západní Jungové, období Jar a podzimů, období válečných států, Čchin Š´Chuang-ti, Chan, Wang Mang, mladší Chan, starší Chan, Západní Ťin, Východní Ťin, období Tří říší, Suej, Tchang, období Pěti dynastií, Severní Sung, Jižní Sung, správa státu, obyvatelstvo a obchod, hedvábí, kompas, papír, střelný prach, porcelán, akupunktura, zemědělství a řemeslnictví, bronz, náboženství, filozofie, Jin a jang, období sta škol, konfucianismus, Konfucius, jaro a podzim, legismus, budhismus, umění, Zápisky histor -

Kultura starověkého Říma - architektura (bazilika, termy, amfiteátr), Caracala, Pompeius, sochařství, malířství, užité umění, etruské umění -

Křesťanství - kultura - křesťanství - Ježíš Kristus, Tiberius, konstantin I., Theodosius, svatý Augustin, Augustinus Aurelius, malířství, sochařství, architektura -

Antická kultura - Náboženství, bohové (Zeus, Hádés, Poseidón, Héra, Deméthér, Afrodita, Apolon), jazyk a literatura (eposy, lyrika, divadlo - tragédie, komedie), rétorika, dějepis, věda - filosofie (Sokratés, Platón, Aristoteles, sofisté), architektura (obd. prehistorické, archaické), sloupy (dórský, iónský, korintský), klasické, helénistické divadlo, sochařství - prehistorické, archaické (exvota, xoana), první klasické období (Myrón, Polykleitos, Feidiás), druhé klasické období -

Starověký Řím - Servius Tullius, Tarquius Superbus, res publica, rozmach a borana Říše Římské, Nerva, Marcus Ulpius Traianus, Publius Aelius Hadrián, Antonius Pius, Marcus Aurelius, Commodus, Septimus Severus, Caracalla, Severus Alexander, Dacius, Valerius, Diocletianus, Konstantin Florus, Konstantin, Konstantin II, Julianus-Apostata, Valent, Theodosius, Theodosius II., Romulus III., Theodosius, sv. Ambrož, sv. Augustýn, Justinián, katakomby -

...jdi nahoru...

Athény - Peistratos, Hippias, Kleisthenes, klasické období, Dareos I., Leonidas, Athénský spolek, Peloponéská válka, Perikles , Kleon, Nikias, Epameinón, Thébská hegemonie, Epameinandás, Helénistické období, Filip II. Makedonský, Filip III., Alexandr IV. Pohrobek, Alexandr IV. Kasanar -

Sparta - jedno z nejvýznamnějších řeckých měst vedle Athén, Heilóti, perioikové, Apella, Gerúsia, sbor Eforů, povstání, peloponéský spolek -

Runy - runatál, kouzla z runatálu, významy jednotlivých run, runová numerologie, použití run dnes, runy a léčitelství, runy a meditace, runy a umění, runová kouzla v každodenním životě, runové kódy - šifrování -

Kvarta

I. světová válka - 1914 - 1918, válka na evropském kontinentu, válka na moři a v koloniích -

Kateřina II. – Osvícenský absolutismus v Čechách - Severní války, dělení polského státu, absolutismus v Německu, baroko, rokoko, osvícenství, české země a Slovensko po 30-ti leté válce, osvícenský absolutismus v Čechách -

Sekunda

Počátky států sřední Evropy - Čechy, Polsko, Uhry, Kyjevská Rus -

Další látka

Rákoska je rákoska - Výrok učitele národů v přehledné obrazové formě -

Fašismus, nacismus - Co mají společné a co rozdílné -

Augustinus

...jdi nahoru...

Arménské písmo

Charles Darwin

Demokritos

Karel IV.

Krymská válka - mapa

Mapa českého území v době Svaté Říše Římské

Karel Marx

Pražský hrad - kolem 10. století


-------------------------
Začátek a filozofie projektu Lukáš Hrubý - luk.hruby@gmail.com, kód a redesign Ondřej Hornig - hornig@gmail.com.
Zbytek zbyl na členy redakce. I jim díky!

Mapa webu || © 2003 - 2023 || Kvalitní nářadí skladem najdete v Nářadí Hornig!

...jdi nahoru...