Úvodní strana
Vyhledávač

Čtenářský deník
Maturitní otázky
Studijní materiály

Anglický jazyk
Biologie
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Literatura
Matematika
Německý jazyk
Psychologie
Výpočetní technika
Výtvarná výchova
Zeměpis
ZSV

Fyzika

Rychlé odkazy:
 Další látka   Kvinta   Sexta   Septima   Prezentace 
šipečkami po levé straně se vždy vrátíte hned nahoru!

Prezentace

Alternativní zdroje energie - Tokamak, plasma, větrné elektrárny, termální elektrárny, tepelné elektrárny, ... -

Akumulátory - Baterie různých typů, kompletní prezentace -

Motory - Prezentace o motorech od A po Z -

Proudové motory - Princip, vývoj, využití, účinnost -

Hybridní automobily - Princip a příklady -

Auto na vodu - Aneb proč nejde mít auto na vodu? -

Blesk - Historie, vznik a druhy blesků, hrom, ochrana před bleskem, detekce -

Světlo - Vlnová délka, frekvence, sítnice, barvy, optický hranol, bílé světlo, duha, červánky -

Polarizace světla - Polarizované, nepolarizované světlo, polarizace lomem, odrazem, ... -

Septima

Vlastní indukce - Vlastní indukce, závit, vznik střídavého proudu -

Elektromagnetická indukce - Faradayův zákon elektromagnetické indukce, Lenzův zákon, Faucaltovy (vířivé) proudy, Foucaltovo kyvadlo, Curieova teplota, ferimagnetické látky -

Magnetické materiály v praxi, nestacionární magnetické pole - Permanentní magnety, elektromagnety, magnetický indukční tok, -

Magnetické vlastnosti látek - Diamagnetické, feromagnetické, paramagnetické látky -

Silové působení - Silové působení dvou proudovodičů, Ampérův zákon -

Magnetické pole - Stacionární magnetické pole a magnetická síla -

El. výboje v plynech - samostatný výboj za atmosférického a sníženého tlaku, katodové záření -

Elektrolýza - elektrický proud v kapalinách, Faradayovy zákony, galvanický článek a akumulátor, využití elektrolýzy -

...jdi nahoru...

Akumulátory - olověné, NiCd, NiMH, LiIon, LiPol, LiMnO -

Polovodiče - polovodiče a diody, snad tam nic nechybí;-) -

Kirchhoffovy zákony - kirchhoffovy zákony, výpočet rovnice o třech a více neznámých pomocí determinantů -

Ohmovy zákony - elektrický proud v kovech, elektrický odpor, ohmovy zákony pro část obvodu i pro uzavřený obvod, extrémní případy v uzavřeném el. obvodu, zapojení rezistorů -

Determinanty - jednoduchá pomůcka pro výpočet soustavy lineárních rovnic o třech neznámích zapomocí determinantu -

Elektrický proud v kovech ; odpor - elektrický proud v kovech, el. odpor, Ohmův zákon pro část el. obvodu, závislost odporu na teplotě -

Zdroj napětí - baterky a pod. -

Vznik stejnosměrného proudu - elektrický proud, ampér, registrace proudu -

Zapojení kondenzátorů - paralerní a sériové zapojení kondenzátorů -

...jdi nahoru...

Kapacita vodiče - kapacita vodič, kondenzátory, energie kondenzátorů... vodič a izolant v el. poli (opakování) -

Rozmístění náboje na vodič - rozmístění náboje na vodiči a plošná hustota náboje -

Elektrická práce - elektrická práce, vodič a izolant v el. poli -

Elektrostatika - elektrostatika, silové působení mezi náboji (srovnání gravitačního a elektrického silového pole, srovnání intenzity gravitačního a elektrického pole) -

Sexta

Kmitání a rezonance - kinematika kmitavého pohybu, harmonický pohyb, dynamika kmitavého pohybu, kyvadlo, rezonance -

Skupenské přeměny - tání x tuhnutí, sublimace x desublimace, vypařování x kondenzace, sytá pára -

Skupenské přeměny - Názorný obrázek -

Struktura a vlastnosti kapalin - povrchová vrstva, povrchová energie, smáčivost, kapilarita -

Deformace - pružná x nepružná -

...jdi nahoru...

Struktura pevných látek - krystalické, amorfní; izotropní, anizotropní; buňka - prostá, plošně centralizovaná, prostorově centralizovaná; poruchy krystalové mřížky -

Motory - historie, spalovací motory, vznětový motor, proudové motory, raketové motory, tepelné motory -

Vlastnosti plynů a jejich struktura - ideální plyn, celková energie soustavy částic, střední kinetická energie 1 molekuly, tlak ideálního plynu (bez důkazů), stavová rovnice, tepelné děje v ideálním plynu (izometrický děj - Boyle-Moriotův zákon, izotermická expanze, izotermická komprese, izochorický děj - 2. vyjádření Charlesova zákona, izobarický děj - Gay-Lusaccův zákon, adiabatický děj - Poissonův zákon, adiabatická komprese, adiabatická expanze a její využití), Van der Waalsova rovnice, práce vykonaná plynem, kruhový (cyklický) děj, účinnost kruhového děje -

Teplo - teplo, měrná tepelná kapacita látky, tepelná kapacita, kalorimetrická rovnice -

Molekulová fyzika a termika - tento odkaz je na word dokument, který jsem vypreparoval ze stránek Radka Jandory, je tam všechno, co s námi probírá Mládek a ještě něco navíc (protože jsme studenti), je to zpracované jako maturitní otázky, takže pro ty, co chtějí maturovat z fyziky je to velké plus -

Molekulová fyzika a termika - Brownův pohyb, tlak plynu, modely struktur látek pevného skupenství (pevné, kapalné, plynné, plazma), termodynamická soustava, teplota, teploměr (kapalinový, plynový, bimetalový, elektrický, odporový, termistor, pyrometr, termočlánky), teploměrné stupnice (Cesliova, termodynamická - Kelvin, Fahrnheitova), základní molekulové veličiny (relativní atomová hmotnost, relativní molekulová hmotnost, látkové množství, molární hmotnost, molární objem, vnitřní energie), změny vnitřní energie konáním práce, tepelnou výměnou -

Kvinta

Mechanika kapalin a plynů - základní vlastnosti kapalin, hydromechanika, hydrostatika, Pascalův zákon, hydrostatický tlak, Archimédův zákon, hydrodynamika (ustálené proudění ideální kapaliny - proudění, ustálené proudění, proudové vlákno, hmotnostní tok, energie proudící kapaliny - potenciální tlaková energie, kinetická energie proudící kapaliny, Pitotova trubice, Bernoulliho rovnice, hydrodynamický paradox) -

Gravitační pole Slunce - 1. a 2. Keplerův zákon -

Homogenní pole - siločára (radiální, homogenní), pohyby těles v homogenním poli (volný pád, vrhy těles - šikmý, vodorovný, svislý vzhůru), pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země, 1. a 2. kosmická rychlost, stav beztíže, stav přetížení, sestup zpět -

...jdi nahoru...

Moment setrvačnosti - hmotného bodu, tuhého tělesa -

Gravitační pole - gravitace, Isaac Newton, gravitační zákon, práce v homogenním poli, gravitační potenciál, gravitační pole, hladina nulového potenciálu, potenciální hladina -

Vrhy těles v homogenním gravitačním poli - Schéma, vzorce, svislý vrh, vodorovný vrh, šikmý vrh -

Mechanika tuhého tělesa - tuhé těleso, tepelný pohyb, moment síly, skládání sil působících na tuhé těleso, dvojice sil, težiště tělesa -

Energie - energie polohová, pohybová, účinnost, výkon, zákon zachování energie -

Mechanická práce - mechanická práce, pracovní diagramy -

Tři kyvy - vážení metodou tří kyvů -

Další látka

Aneroid

Stupnice zemětřesení - Richterova stupnice, Mercalliho stupnice -

...jdi nahoru...

Čtyřdobý spalovací motor

Dvoudobý spalovací motor

Píst spalovacího motoru

Elektrometr

Model elektromotoru

Planety - vše o nich

Sluneční elektrárna


-------------------------
Začátek a filozofie projektu Lukáš Hrubý - luk.hruby@gmail.com, kód a redesign Ondřej Hornig - hornig@gmail.com.
Zbytek zbyl na členy redakce. I jim díky!

Mapa webu || © 2003 - 2023 || Kvalitní nářadí skladem najdete v Nářadí Hornig!

...jdi nahoru...