Úvodní strana
Vyhledávač

Čtenářský deník
Maturitní otázky
Studijní materiály

Anglický jazyk
Biologie
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Literatura
Matematika
Německý jazyk
Psychologie
Výpočetní technika
Výtvarná výchova
Zeměpis
ZSV

Maturitní otázky

Rychlé odkazy:
 Anglický jazyk   Biologie   Český jazyk   Fyzika   Hudební výchova   Chemie 
 Matematika   Německý jazyk   Výpočetní technika   Základy společenských věd   Zeměpis 
šipečkami po levé straně se vždy vrátíte hned nahoru!

Fyzika

01. Mechanika hmotného bodu - Kinematika, dynamika, hmotný bod, vztažné těleso, trajektorie, rovnoměrně přímočarý pohyb, rovnoměrně zrychlený, zpomalený pohyb, rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici, síla, inerciální vztažná soustava, neinerciální vztažná soustava, první Newtonův pohybový zákon ( zákon setrvačnosti), druhý Newtonův pohybový zákon (zákon síly), třetí Newtonův pohybový zákon (zákon akce a reakce), hybnost tělesa, zákon zachování hybnosti, moment hybnosti, dostředivá, odstředivá síla, setrvačná síla, třecí síla -

02. Druhy energií a jejich proměny - Energie, mechanická práce, výkon, příkon, účinnost, kinetická energie, potenciální energie, mechanická energie, zákon zachování mechanické energie -

03. Gravitační pole - Gravitační síla a pole, gravitační zákon, radiální a homogenní gravitační pole, intenzita gravitačního pole, gravitační potenciál, tíhová síla, tíha, rovnoměrný pohyb po kružnici okolo Země, první a druhá kosmická rychlost, Keplerovy zákony, volný pád, svislý vrh vzhůru, vodorovný vrh, šikmý vrh vzhůru -

04. Mechanika tuhého tělesa - Tuhé těleso, moment síly vzhledem k ose otáčení, momentová věta, skládání sil, těžiště tuhého tělesa, statika tuhého tělesa, poloha stálá - stabilní, poloha vratká - labilní, poloha volná - indiferentní -

05. Mechanika kapalin - Vlastnosti kapalin, ideální kapalina, Pascalův zákon, hydrostatická tlaková síla, hydrostatický paradox, hydrostatický tlak, Archimédův zákon, proudění kapalin, stacionární a nestacionární proudění, proudnice, laminární proudění, turbulentní proudění, ustálené proudění ideální kapaliny, rovnice kontinuity (spojitosti), Bernoulliho rovnice, dynamický tlak, Torcelliho vzorec výtokové rychlosti -

06. Molekulová fyzika a termika - Teplota, tlak a objem, nultý zákon termodynamiky, termodynamická soustava, Celsiova stupnice, termodynamická teplota, trojný bod vody, Fahrenheitova stupnice, teploměry, kinetická teorie látek, teplo, měrná tepelná kapacita látky, tepelná kapacita, kalorimetrická rovnice, tepelná výměna, první termodynamický zákon, druhý termodynamický zákon, skupenství, relativní atomová hmotnost, relativní molekulová hmotnost, látkové množství, Avogadrova konstanta -

07. Struktura a vlastnosti plynů - Ideální plyn, střední kvadratická rychlost, základní rovnice kinetické teorie plynů, střední kinetická energie, Boltzmanova konstanta, stavová rovnice pro ideální plyn, izotermický děj s ideálním plynem, izochorický děj s ideálním plynem, izobarický děj s ideálním plynem, adiabatický děj s ideálním plynem -

08. Struktura a vlastnosti kapalin - Povrchové jevy, povrchová energie, povrchové síly, kapilární jevy, dokonale smáčivá a dokonale nesmáčivá kapalina, kapilární elevace a kapilární deprese, kapilární tlak -

09. Struktura a vlastnosti pevných látek - Krystalické látky, monokrystaly, polykrystaly, amorfní látky, ideální krystalová mřížka, poruchy krystalové mřížky, vakance, intersticiální poloha částice, příměsi (nečistoty), deformace pevného tělesa: pružná (elastická), trvalá (tvárná, plastická); normálové napětí, Hookův zákon pro pružnou deformaci tahem -

10. Změny skupenství látek - Tání, tuhnutí, skupenské teplo tuhnutí, měrné skupenské teplo tuhnutí, sublimace a desublimace, skupenské teplo sublimace, měrné skupenské teplo sublimace, vypařování, var, kapalnění, teplota varu, skupenské teplo varu, měrné skupenské teplo varu, kondenzace, skupenské teplo kondenzační, měrné skupenské teplo kondenzační, sytá pára, fázový diagram, křivka tání, křivka sytých par, sublimační křivka, trojný bod, kritický bod, vodní pára v atmosféře, vlhkost vzduchu, rosný bod -

11. Mechanické kmitání, vlnění, zvuk - Kmitavý pohyb, mechanický oscilátor, kyvadlo, kinematika kmitavého pohybu, harmonický pohyb, perioda, frekvence, fáze kmitavého pohybu, fázorový diagram, fázor, složené kmitání, složené kmitání, princip superpozice, dynamika kmitavého pohybu, vlastní kmitání oscilátoru, setrvačnou hmotnost tělesa, fyzické kyvadlo, matematické kyvadlo, přeměny energie v mechanickém oscilátoru, tlumené kmitání, nucené kmitání, rezonanční křivka, vlnění příčné, vlnění podélné, kmitny, interference vlnění, odraz vlnění, lom vlnění, zvukové vlnění, Huygensův princip, charakteristiky tónu, absolutní výška tónu, relativní výška, barva tónu, intenzita zvuku, hladina akustického tlaku -

12. Elektrický proud v kovech - Elektrický náboj, zákon zachování elektrického náboje, Coulombův zákon, elektrické pole, intenzita elektrického pole, potenciální energie, elektrický potenciál, elektrické napětí, práce v elektrickém poli, plošná hustota náboje, vodič v elektrickém poli, izolant (dielektrikum) v elektrickém poli, kapacita vodiče, kondenzátor, elektrický proud, Ohmův zákon pro část obvodu, odpor, Ohmův zákon pro uzavřený obvod, Kirchhoffovy zákony, práce v elektrickém obvodu, Jouleovo teplo -

13. Elektrický proud v polovodičích - Vlastní polovodič, nevlastní polovodiče (příměsové), polovodič typu N, polovodič typu P, polovodičová dioda, přechod PN, tranzistor -

14. Elektrický proud v kapalinách - Elektrolyt, elektrolytická disociace, Faradayovy zákony, galvanické články, akumulátory -

15. Elektrický proud v plynech - Elektrický výboj, ionizátory, ionizace, nesamostatný elektrický výboj, samostatný elektrický výboj, obloukový výboj, jiskrový výboj, koróna, doutnavý výboj, katodové záření -

16. Stacionární magnetické pole - Magnetické pole, magnetické indukční čáry, magnetická indukce, permeabilita vakua, Ampérův zákon, magnetické pole cívky, magnetické vlastnosti látek, látky diamagnetické, látky paramagnetické, látky feromagnetické, princip magnetického záznamu -

17. Nestacionární mg. pole, elektromagnetická indukce - Elektromagnetická indukce, indukované elektrické pole, indukovaný el. proud, magnetický indukční tok, Faradayův zákon elektromagnetické indukce, Lenzův zákon, vlastní indukce, indukčnost cívky, přechodný děj, Foucaultovy vířivé proudy -

...jdi nahoru...

18. Střídavý proud - Impedance, rezistance, efektivní hodnota střídavého proudu, efektivní hodnota střídavého napětí, obvod střídavého proudu s cívkou, obvod střídavého proudu s kondenzátorem, kapacitance, reaktance, rezonance -

19. Střídavý proud v energetice - Alternátor, rotor, stator, trojfázové alternátory, uzel, fázové vodiče, napětí sdružené, transformátor, transformační poměr, přenos, elektrická energie -

20. Elektrické kmity - Elektromagnetické kmitání, oscilátor, perioda a frekvence kmitů LC obvodů, vazba a rezonance elektromagnetických oscilátorů, oscilační obvod, rezonanční obvod, rezonanční křivka, ladění frekvence na rádiu -

21. Elektromagnetické vlnění, sdělovací soustavy - První, druhá, třetí a čtvrtá Maxwellova rovnice, Polarizace, odraz, ohyb, interference, signál, radiokomunikační soustava, amplitudová modulace (AM), frekvenční modulace (FM), impulsní modulace -

22. Vlnová optika - Vlnoplocha, optické prostředí, odraz a lom světla, zákon odrazu, zákon lomu, lom ke kolmici, lom od kolmice, disperze světla, odrazné hranoly, optická vlákna, rozklad světla, vznik světelného spektra, interference světla, koherence, interference na dvojštěrbině, interferenční maximum a minimum, interference na tenké vrstvě, ohyb světla (difrakce), polarizace světla odrazem, lomem, polaroidem a dvojlomem -

23. Geometrická optika - Optika, světlo, světelný paprsek, zdroj světla, optické zobrazení, zobrazovací optická soustava, předmět, obraz, skutečný (reálný) obraz, neskutečný (zdánlivý) obraz, předmětový prostor, obrazový prostor, přímočaré šíření světla, zákon odrazu, zákon lomu, nezávislost chodu, světelných paprsků, zobrazování pomocí zrcadel, zobrazování pomocí čoček, optické přístroje, teleobjektiv, transfokátor, fotografický přístroj, diaprojektor, lupa, oko – optická soustava -

24. Elektromagnetické spektrum - Elektromagnetické vlnění, rozhlasové vlny, dlouhé, střední, krátké, velmi krátké, mikrovlny, infračervené záření, zdroje světla, ultrafialové záření, rentgenové záření, záření gama -

Maturitní otázky z fyziky - Maturitní otázky prof. Mládka a Holce pro ročník 2008/2009 -


-------------------------
Začátek a filozofie projektu Lukáš Hrubý - luk.hruby@gmail.com, kód a redesign Ondřej Hornig - hornig@gmail.com.
Zbytek zbyl na členy redakce. I jim díky!

Mapa webu || © 2003 - 2022 || Kvalitní nářadí skladem najdete v Nářadí Hornig!

...jdi nahoru...