Úvodní strana
Vyhledávač

Čtenářský deník
Maturitní otázky
Studijní materiály

Anglický jazyk
Biologie
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Literatura
Matematika
Německý jazyk
Psychologie
Výpočetní technika
Výtvarná výchova
Zeměpis
ZSV

Zeměpis

Rychlé odkazy:
 Další látka   Seminář   Kvinta   Sexta   Septima   Oktáva   Prezentace 
šipečkami po levé straně se vždy vrátíte hned nahoru!

Seminář

Kouzlo nejvyšších hor světa - Mount Everest, ... -

Jižní Amerika - Zajímavá místa, ... referát -

Jihočeský kraj - Rozloha, počet obyvatel, vodstvo, zajímavá místa, ... -

Zeměpisná nej - Největší/nejpočetnější/nejbohatší/nejzalidněnější/....státy -

Doprava České republiky - železniční, silniční, lodní, potrubní, letecká, taxi služby, MHD -

Vatikán - Seminární práce z regionální geografie -

Prezentace

Tsunami - Peklo v ráji 26.12.2004 - Prezentace o vlnách tsunami a o úderu Tsunami v jihovýchodní Asii o Vánocích 2004. Spolupráce Ondra Hornig a Vláďa Sobota -

Podíl zaměstnanosti v sektorech - Japonsko, ČR, Slovensko, JAR, Čína, Somálsko, Afghánistán -

Oktáva

Zemětřesení - Seminární práce - zemětřesení (vznik, pojmenování, termíny, klasifikace, intenzita, velikost, výskyt) -

Septima

ČR - administrativní členění - Veřejná správa (státní správa; územní správa - kraje, obce, okresy, NUTS), hlavní město Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj, Jihomoravský kraj, Vysočina, Královehradecký kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj -

ČR - vnější ekonomické vztahy - Hlavní formy ekonomických vztahů, zahraniční obchod po letech 1918, 1948, 1989; ČR a EU, Agenda 2000, strukturní fondy EU, Schengenský prostor -

ČR - služby, cestovní ruch - Služby: výrobní služby X nevýrobní služby, feminizace ve službách, veřejná správa, bankovní sektor, významné sektory, primární, sekundární, terciární sektor, obchod, pracovní doba, luxusní služby. Cestovní ruch: intenzita, vlivy (atraktivnost, úroveň, módní vlny, sportovní a jiné akce), Schengenský prostor, domácí cestovní ruch, zahraniční cestovní ruch, příjezdový cestovní ruch (incoming) - neviditelný export, výjezdový cestovní ruch (outgoing), aktivní saldo. Vlivy: přírodní podmínky (hory, národní parky NP, chráňené krajiné oblasti CHKO) -

ČR - doprava - tranzitní oblast tzv. transevropských cest; jantarová cesta, tereziánské silnice, délka dopravní sítě. Železniční doprava: uzly Děčín, Praha, Kolín, Česká Třebová, Břeclav, Zlín, Přerov, Ostrava, Nymburk; hlavní tahy. Silniční doprava: dálnice D1, D2, D3, D5, D8, D11. Potrubní doprava: ropovody Ingolstadt, Družba, Adria. Lodní doprava: splavné toky Labe, Vltava. Letecká doprava: letiště Praha – Ruzyně, Brno, Ostrava, Pardubice, Karlovy Vary. -

ČR - hospodářství - Hospodářský vývoj ČR, makroekonomická charakteristika hospodářství, zemědělství, průmysl -

Slepá mapa - geomorfologické jednotky ČR - Mapa + vypracování -

Slepá mapa - povrch ČR - Slepá mapa s povrchem ČR -

Slepá mapa - vodstvo ČR - Mapa + vypracování -

...jdi nahoru...

ČR - voda a vodní hospodářství - Přirozené vodní nádrže (ledovcová jezera, krasová jezera, sesuvné jezero, rašelinová jezera), umělé vodní nádrže (rybníky, přehrady), podzemní vody, minerální vody, řeky -

ČR - podnebí a počasí - Průměrné teploty, srážky (průměrné roční srážky, islandská cyklona, sibiřská anticyklona, azorská anticyklona, iránská cyklona), problémy -

ČR - geologický vývoj - Česká tabule (prahory - předkadomské vrásnění; starohory - kadomské vrásnění; prvohory - kambium, ordovik, silur, devon, karbon, perm; druhohory - trias, jura, křída; třetihory - paleogén, neogén; čtvrtohory), Západní Karpaty -

ČR - úvod - Matematická poloha, fyzickogeografická poloha, hranice ČR, kartografie, millerova mapa, josefské mapování, trigonometrická síť, nivelace, Český úřad zeměměřičský a katastrální, atlasy a tematické mapy, digitální obraz území, dálkový průzkum Země -

Oceány - Severní ledový oceán, Atlantský oceán (Středozemní moře, Černé moře, Baltské moře, Severní moře, reliéf dna), Tichý oceán, Indický oceán -

Polární oblasti - Antarktida - povrch a podmínky, život, objevování (Amundsen, Scott). Arktida - rozloha, život. -

Austrálie a Oceánie - Austrálie - členitost, podnebí, povrch, obyvatelstvo, přírodní podmínky, australský svaz, hospodářství. Nový Zéland - S a J ostrov. Oceánie - ostrovy Melanésie, Mikronésie, Polynésie, obyvatelstvo, hospodářství. -

Amerika - Amerika: pohyb litosferických desek, obyvatelstvo, zemědělství, průmysl (ocelárny, automobilový, letecký, elektroniky), nerostné suroviny, rybolov, doprava, životní prostředí, cestovní ruch, národní parky. Severní Amerika: povch, vodstvo, urbanizace. Jižní Amerika: povrch, vodstvo, podnebí, výšková stupňovitost And, urbanizace. -

Slepá mapa Ameriky

...jdi nahoru...

Afrika - objevování, povrch, tektonika a vývoj od prvohor, pouště, vodstvo, podnebí a vegetace, národní parky a oblast Sahelu, hospodářství (zemědělství, průmysl), doprava, obyvatelstvo. Severní Afrika (státy, obyvatelstvo, hospodářství), západní a východní Afrika (podnebí a vegetace, hospodářství), jižní Afrika Afrika (povrch, řeky, podnebí, hospodářství, JAR: historie, zemědělství) -

Asijské státy - Indie, Bangladéš; NIS (Asijští tygři) - Hong Kong, Singapur, Taiwan, Jižní Korea; Severní Korea, obdoba NIS, Indonésie, Čína, Japonsko -

Asie - geologická stavba, povrch, obyvatelstvo (rasové složení), bjevování Asie, zemědělství -

Bývalý SSSR - Ruská federace, Ukrajina -

Sexta

Zahraniční obchod světových velmocí

Země Evropy a přilehlé asijské státy - SNS - Rusko, Ukrajina, Zakavkazsko (Ázerbájdžán, Arménie, Gruzie), Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán) - Pobaltí a jihovýchodní Evropa - Lotyšsko, Litva, Estonsko, bývalá Jugoslávie - Středovýchodní Evropa - Polsko, Maďarsko, Slovensko - Jihozápadní Evropa - Francie, Monako - Ostrovní státy severozápadu - Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Irsko - Jižní Evropa - Itálie, Vatikán, San Marino, Řecko, Španělsko, Portugalsko - Západní Evropa - Německo, Belgie, Nizozemí, Lucembursko - Severní Evropa - Nosrko, Švédsko, Dánsko, Island, Finsko - Alpské země - Švýcarsko, Rakousko, Lichtenštejnsko -

Evropa - obyvatelstvo (jazyky, náboženství), zemědělství (středozemní, intenzivní obilnářství, intenzivní smíšené, extenzivní), energetické suroviny (ropa, uhlí, elektrárny) -

Slepá mapa Evropy - vyznačené položky: pohoří, průlivy, moře, zálivy, řeky, jezera, jezerní plošiny, ostrovy, poloostrovy -

Evropa po povrchu - ohraničení Evropy, členitost (poloostrovy, ostrovy, pohoří, moře, ...), sopečná a zemětřesná činnost, tektonika, evropské vodstvo, jezera, moře, georeliéf, podnebí a jeho typy -

...jdi nahoru...

Nadstátní organizace - OSN (problematika, orgány), NAFTA, CEFTA, OPEC, ... -

Regionální geografie světa - politická geografie (podle vztahu orgánů a občanů, podle územní organizace, podle formy vlády, podle stupně hospodářského vývoje), politický rozvoj světa -

Globalizace světa - globalizace, geografické informační systémy (GIS), informace geografické, rastrový formát, civilizace -

Trvale udržitelný rozvoj - Agenda 21, regionální politika (region - rozvíjející, zaostávající, socioekonomický) -

Krajina a životní prostředí Země - ekologie, přírodní krajina, kulturní krajina, antropogenní vlivy, životní prostředí (ochrana, náprava), dohody o ochraně přírody, instituce ochrany přírody, globální problémy lidstva -

Služby obyvatelstvu - infrastruktura služeb, druhy služeb (nevýdělečné, atraktivní), cestovní ruch (předpoklady, formy, nejatraktivnější místa a nejnavštěvovanější země), přenos zpráv a informací (informace), mezinárodní dělba práce (zahraniční obchod, regionální specializace, teorie komparativních nákladů, reexport, embargo, bojkot, cla, protekcionismus, kvóty, dumping, kapitál), světové ekonomické integrace (integrace, instituce, NAFTA, CEFTA, RVHP, ESVO, ES, EU - Maastrichtské smlouvy, Rada Evropy) -

Doprava světa - složky, druhy, funkce, negativa, dopravní politika, dopravní sítě (hustota, hierarchie), přemísťování v prostoru (výkonnost osobní x nákladní, intenzita dopravy, dopravní dostupnost, délka silnic, železnic, splavných toků) -

Průmysl celosvětově - základní odvětví, rozmístění - lokalizační faktory (přírodní - suroviny, voda; socioekonomické - trh, pracovní síla, doprava), strukturální změny průmyslu (odvětvová struktura, územní struktura, specializace průmyslu, rozdělení průmyslu - těžební, energetický, zpracovatelský), energetika (uhlí, ropa, zemní plyn, elektrická energie, typy elektráren - tepelné, jaderné, hydroelektrárny, větrné, solární, geotermální), průmyslové oblasti světa (SV USA, Z Evropa, Japonsko; hutnictví železa a oceli, hutnictví neželezných kovů, výroba automobilů, výroba počítačů, chemický průmysl, potravinářský průmysl) -

Globální zemědělství - rostlinná a živočišná výroba, samotná odvětví, přírodní faktory (půda - pole, louky, pastviny, zahrady, vinice, sady, chmelnice; teploty a srážky - minimální tepolota, maximální teplota; georeliéf - nadmořská výška, svažitost terénu, expozice svahu ke slunci), socioekonomické faktory (trh - přímestské zemědělství - intenivní x extenzivní), doprava, pracovní síly) typy výživy ve světě (pšeničný, rýžový, kukuřičný, prosný-čirokový, ječmen), zemědělství v mírném a studeném pásu (studený pás, geobiomy, pěstování, živočišná výroba), zemědělství v tropickém a subtropickém pásu (tropický vlhký, subekvatoriální, pěstování, živočišná výroba), zemědělství v rozvinutých a rozvojových zemích, hospodářské využití oceánů a moří (mořská voda, minerální bohatství, rybolov, smlouva o mořském právu), vodní hospodářství (voda - využití, problémy, vodohospodářství), lesní hospodářství (severní lesní pás, jižní lesní pás, negativní vliv kácení) -

...jdi nahoru...

Světové hospodářství - typy ekonomiky (agrární, industriální, postindustriální), HNP, národní hospodářství, základní předpoklady rozvoje hoposdářství, jádrové oblasti, preférní oblasti, rozvinuté země, rozvojové země, NIZ, transformované ekonomiky -

Socioekonomická geografie - geografie obyvatelstva, vyspělé a rozvojové země, neolitická revoluce, průmyslová a zemědělská revoluce, demografická revoluce, populační exploze, přirozený pohyb obyvatelstva, porodnost, úmrtnost, migrace (imigrace, emigrace), složení obyvatelstva (biologické, kulturní, ekonomické, věkové složení (předproduktivní věk, produktivní věk, poproduktivní věk), rasové složení (europoidní rasa - bílá, mongoloidní rasa - žlutá, akvatoriální rasa - negroidní, rasy míšené), rasismus, národostní složení (etická skupina, národ a národostní menšiny), jazyk (indoevropská jazyková rodina), náboženství (světová náboženství, národní náboženství, primitivní náboženství, sekty, monoteistické náboženství - judaismus, křesťanství - římskokatolické - pravoslavné - protestantské, islám, budhismus), polyteistické - hinduismus, konfucianismus), socioeknomické složení obyvatelstva (sféra - primární, sekundární, terciální, kvartální), rozmístění obyvatelstva na naši zemi (nejobydlenější oblasti), geografie sídel (sídlo, samota, osada, vesnice), proces urbanizace (město, metropole, velkoměsto, megaměsto), aglomerace, konurbace, megalopole, sídelní systémy (sídelní řádovost, teorie centrálních míst) -

Kvinta

El niňo - porucha cirkulace atmosféry v globálním měřítku, normální x nenormální stav -

Fyzickogeografická sféra jako systém - fungování fyzickogeografické sféry, dynamika fyzickogeografické sféry, vývoj krajinné sféry (eroze) -

Biosféra - fauna, flóra, fotocenóza + zoocenóza = biocenóza, biotop, přírodní a umělé ekosystémy, geobiomy, planetární člěnění biosféry - tropické deštné lesy (TDL), subekvatoriální pásmo, střídavě vlhký tropický les, savany, tropické pásmo suché, pouště a polopouště, vádí, creeky, oázy, subtropické pásmo, mírné pásy (stepi, lesostepi, oceány mírného pásu), subarktický a subartantický pás (lesotundra a tundra), arktický a antarktický pás (chladné pouště, polární moře), biosféra a člověk -

Pedosféra - pedologie, matečná hornina, georeliéf, složení půdy, vlastnosti půdy (úrodnost, význam, půdní reakce), půdní druhy (písčité, hlinité, jílovité), půdní typy (červenožluté půdy, červené půdy, žlutozemě a červenozemě, černozemě, hnědozemě, podzolové půdy, arktické půdy a půdy tunder), profil, vyrtikální výškovitá stupňovitost, (nivní půdy, černozemě, hnědozemě, ilimerizované půdy, hnědé lesní půdy, podzolové půdy a rendzimy), člověk a půdy, desertifikace -

Litosféra - geosféry země, tektonické jevy, složení zemské kůry, pohoří, klenby a pánve -

Kryosféra - sníh, ledovce, permafrost -

Hydrosféra - voda, oběh vody, půdní vláha, oceány, vlastnosti a pohyby mořské vody, voda na pevnině -

...jdi nahoru...

Atmosféra - úvod do fyzické geografie, složení atmosféry (dusík, kyslík, ozón, oxid, uhličitý, vzácné plyny, pevné složky), vertikální členění atmoséry (troposféra, stratosféra, mezosféra, termosféra, exosféra), počasí, podnebí, teplo v atmosféře, intenzita slunečního záření, východ a západ slunce, atmosféra v pohybu, atmosférický tlak, synoptická mapa (izobary, tlaková níže, tlaková výše - cyklona, anticyklona), všeobecné (planetární) cirkulace atmosféry, proudění vzduchu v tlakových útvarech, tropické cyklony, tornáda, monzuny, místní cirkulace (větry), předpověď počasí, vzduchové hmoty, podnebné klimatické pásy, vliv člověka na atmosféru -

Vesmír a Země - dálkový průzkum země (družice, snímkování), země - součást vesmíru (Claudius Ptolemaios, Mikuláš Koperník - heliocentrická soustava, Galileo Galilei, Giordano Bruno, Johanes Kepler), vesmír a naše galaxie (astronomická jednotka, paprsek, světelný rok, vesmír, supergalaxie, naše galaxie, sluneční soustava - Slunce, planety, kometární jádra, meteorická tělesa), tvar a velikost země (geoid, referenční koule, referenční elipsoid, Besselův elipsoid, Krasovského elipsoid, WGS 84, parametry země, měsíc, zatmění), pohyby země (rotační pohyb - hvězdný den, sluneční den, rychlost rotace, úhlová rychlost, Corriolisovy síly, oběh země kolem Slunce - doba oběhu, střídání ročních období), zdánlivý pohyb Slunce po nebeské sféře (šikmá sféra, obtočná sféra, kolmá sféra), úhel dopadu slunečních paprsků, teplotní pásy (teplý pás, mírné pásy, polární pásy), precese, časová pásma (Universal Time, GMT, datová hranice) -

Mapa a kartografie - mapa, kartografie, měřítko mapy (číselná měřítka, grafická měřítka), obsah mapy (výškopis - hypsometrie, vrstevnice, kóta, šrafování, polohopis - bodové značky, čárové značky (izolinie), smluvené značky (kartogram, kartodiagram), popis mapy (transkripce, transpozice, exonyma), generalizace mapy, kartografická znázornění (podle zobrazovací plochy - azimutální zobrazení, válcové zobrazení, kuželové zobrazení, obecná zobrazení, podle polohy zobrazovací plochy - poloha normální, poloha příčná, poloha šikmá, podle vlastnosti zkreslení - plochojevné, úhlojevné, délkojevné, vyrovnávací), vznik mapy (mapy původní, odvozené, tvorba map - práce astronomické, práce geodetické (trigonometrikcá síť, nivelační síť), práce topografické, práce kartografické, práce reprodukční, mapy podle obsahu (tématické mapy, katastrální mapy, topografické mapy, všeobecné grafické mapy - atlas), zeměpisné souřadnice (poledníky, zeměpisná šířka, zeměpisná délka) -

Geografie - geografie, krajinná sféra, geosféry, litosféra (astenosféra), pedosféra, kryosféra, hydrosféra, atmosféra, biosféra, socioekonomická sféra, fyzickogeografická sféra -

Další látka

Geomorfologické členění České republiky - Česká vysočina, Středoevropská nížina, Západní Karpaty, Západopanonská pánev a jejich podcelky -

Panovníci světových monarchií

Náboženství ČR

Orientální náboženství (budhismus, hinuismus,..)

Freedom - plovoucí město

...jdi nahoru...

Titanic

Přehled států s druhem vlády monarchie


-------------------------
Začátek a filozofie projektu Lukáš Hrubý - luk.hruby@gmail.com, kód a redesign Ondřej Hornig - hornig@gmail.com.
Zbytek zbyl na členy redakce. I jim díky!

Mapa webu || © 2003 - 2023 || Kvalitní nářadí skladem najdete v Nářadí Hornig!

...jdi nahoru...