Úvodní strana
Vyhledávač

Čtenářský deník
Maturitní otázky
Studijní materiály

Anglický jazyk
Biologie
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Literatura
Matematika
Německý jazyk
Psychologie
Výpočetní technika
Výtvarná výchova
Zeměpis
ZSV

Základy společenských věd

Rychlé odkazy:
 Další látka   Prima   Kvinta   Sexta   Septima   Oktáva   Prezentace 
šipečkami po levé straně se vždy vrátíte hned nahoru!

Prezentace

Historický vývoj EU - Prezentace s obrázky -

Instituce Evropské Unie - Evropská rada, Rada EU, Evropská komise, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr, Evropská centrální banka, Evropská investiční banka, Evropský ombudsman, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, Účetní dvůr -

Historie EU

Oktáva

Filosofie 19. století - Hegel, Feuerbach, Marx, pozitivismus, Comte, Spencer, pragmatismus, Pierce, Dewey, iracionalismus, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, Bergson, Masaryk,... -

Osvícenství - Kant, agnosticismus,... -

Novověká filosofie - Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Hume, Berkeley, racionalismus, empirismus,.... -

Renesanční a humanistická filosofie - Rotterdamský, Machiavelli, More, Campanella, Hobbes, Bacon, Kusánský, Bruno,... -

Středověká filosofie - Patristika, apologetika, dogmatismus, systematika, scholastika, sv. Augustin, Tomáš Akvinský, univerzálie, nominalisté, realisté,... -

Sv. Tomáš Akvinský - Referát - dílo, filosofie, ontologie, 5 důkazů boží existence, kardinální ctnosti, nauka o duši, tomismus, další zdroje -

Antická filosofie - Předsokratovská, klasická, helénistická, Milétská škola, Anaximandros, arché, Anaximenés, Pýthagorejci, Krotón, Elejská škola, Zenón z Eleje, Herakleitos z Efezu, Empedoklés, Anaxagoras, Nús, Leukipos, Démokritos, atomoi, demokracie, sofisté, Protágoras, Gorgiás, Sokratés, daimonion, Platón, Aristteles, Helénistická filosofie, Epikureismus, Epikúros, stoická filosofie, Zenón z Kítia, Seneca, Marcus Aurelius, Cicero, skepticismus, Pyrrhón z Elidy,... -

Filosofie starověké Číny - Budhismus, Taoismus, Lao, TAo, Jin, Jang,... -

Filosofie starověké Indie - Indie, brahmáni, šůdrové, Védy, Brahmány, Upanišády, Purány, Átman, Bráhma, budhismus, Sidhárta Gautáma, dharmy,... -

Filosofie- úvod - Ontologie, eetika, noetika, kosmologie, ateismus, empirismus, periodizace dějin filosofie,.... -

Filosofické pojmy - Teismus, deismus, panteismus, ateismus -

Septima

Občanské právo, věcné právo - Ochrana osobnosti, věci hmotné, movité, nemovité, katastr nemovitostí, nehmotné věci, vlastnické právo, dědění, zůstavitel, dědic, dědění ze závěti, ze zákona, neopomenutelný dědic, listina o vydědění, spoluvlastnictví podílové, majoritní a minoritní vlastníci, společné jmění manželů (bezpodílové), věcná práva k cizím věcem - věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo, držba, dražba, hypotéka -

Systém práva - Ústavní právo, trestní právo - hmotné, procesní; trestný čin, pachatel, skutková podstata, vina, okolnosti vylučující trestní stíhání, fáze trestního řízení, přitěžující a polehčující okolnosti, dělení trestných činů, tresty nepodmíněné a podmíněné, typy věznic -

Právní vztahy a právní skutečnosti - účastníci právních vztahů, způsobilost mít práva a povinnosti, způsobilost k právním úkonům, obsah, předmět právních vztahů; právní skutečnosti objektivní - propadnutí, promlčení, vydržení, subjektivní, uzavření smlouvy, právo odstoupit od smlouvy -

...jdi nahoru...

Právo - objektivní, subjektivní, právní řád, právní normy, vznik právní normy, právní vztahy -

Právní formy podnikání - Fyzická osoba, prvánická osoba, obchodní rejstřík, rozdělení společností (veřejná obchodní společnost; komanditní společnost; společnost s ručením omezeným ; akciová společnost; družstvo), živnostenské podnikání (ohlašovací a koncesované živnosti), evropské formy podnikání (evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost, evropské družstvo) -

Globální problémy - Bohatý Sever x chudý Jih, chudoba, pandemie, populační problém, nutriční problém, problém surovinový a energetický, migrace, humanitární problém, problém válek, zbrojení, terorismus, respektování lidských práv, znečistění prostředí -

Světová ekonomika - příčiny integrace, vývojové stupně integrace (pásmo volného obchodu, celní unie, společný trh, hospodářská unie, měnová unie), integrační uskupení (WTO, OECD, G7, EU, RVHP, MMF, Světová banka) -

Státní rozpočet, nezaměstnanost, transformace čs. ekonomiky

Daně a daňová soustava - daň přímá, daň z příjmu fyzické a právnické osoby, daň majetková (z nemovitosti, z převodu nemovitosti, darovací a dědická, silniční), daň nepřímá (z přidané hodnoty, spotřební) -

Peníze - bankovní soustava (ČNB, komerční banky), inflace, burzy, cenné papíry (dluhopisy, akcie, směnky, šeky), výkonnost ekonomiky, HDP, HNP -

Ekonomie - základní pojmy - potřeba, statek, služba, výroba, ekonomika, ekonomické sektory, systém, tržní mechanismus, trh, nabídka, poptávka, pozitivní a negativní poptávkový šok -

Mezinárodní organizace - OSN, NATO, EU - historie, instituce, politiky EU, symboly EU -

...jdi nahoru...

Lidská práva a svobody - právní stát, mezinárodní politika, zahraniční politika -

Listiny práv a svobod - Životní směrnice, Velká listina svobod, Deklarace nezávislosti, Deklarace práv člověka a občana, Atlantická charta, Charta OSN, Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Listina základních práv a svobod -

Sexta

Politika - politický program, systém, moc, politická socializace, participace, volby, volební systémy (poměrný, většinový), referendum, plebiscit, politické strany, pravice, levice, politické ideologie, liberalismus (klasický, moderní, neoklasický), konzervatismus (klasický, libertariánský), křesťanská sociální nauka, socialismus, komunismus, fašismus, nacionální socialismus (=nacismus), nacionalismus, rasismus, anarchismus (kolektivistický, anarchasyndikalismus, individualistický, ultraliberalismus), feminismus (liberální, militantní), environmentalismus -

Ústava ČR - ústavní vývoj ČR, moc zákonodárná (Poslanecká sněmovna, Senát), výkonná (vláda, prezident, státní zástupci), soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka, územní samospráva - obce (zastupitelstvo, rada, starosta, obecní úřad), kraje (hejtman, krajský úřad) -

Politologie - politika, okruhy bádání, pozitivní, normativní, predikativní politologie, teorie tvoření státu (primární, druhotné), státní symboly (malý a velký znak, státní barvy, vlajka, vlajka prezidenta republiky, hymna, pečeť), formy a typy státu, národní stát, demokracie, aristokracie, oligarchie, plutokracie, ochlokracie, sofokracie, theokracie, diktatury, republika, monarchie, konfederace, federace, parlamentní, prezidentský, poloprezidentský režim, funkce státu -

Kvinta

Sociologie - vznik, uplatnění, obecná sociologie, aplikovaná sociologie, makrosociologie, mikrosociologie, historický vývoj (Auguste Comte), Herbert Spencer, Karel Marx, Emile Durkheim, společnost mechanická a organická, deviace primární a sekundární, anomie, Max Weber, racionální jednání, empirické výzkumy, biologické činitele a sociální činitele, přírodní faktory, naturalistický směr, kultura, prvky kultury, znalosti a vědění, normy a hodnoty, materiální statky, jazyk, instituce, sociální organizace, enkulturace, subkulura, masová kultura, kulturní difúze, socilaizace, posilování, observace, identifikace, anticipace, sociální interakce, sociální poznávání, chyby v sociálním poznávání, první dojem, haló efekt, efekt sociálního postavení, efekt mírnosti, logická chyba, projekce, společenská role, rituály, sociální struktura, vztahy formální a neformální, síť vztahů, uspořádanost společnosti, sociální status, sociální útvary, komunita, agregát, davy, skupiny - členské, cizí, referenční, primární, sekundární; rodina, krize rodinného soužití -

Činnosti člověka - hra, volnočasové aktivity, práce, učení (druhy, výsledky, metody), emoce (afekty, nálady, vášně, ambivalence), konflikty a jejich zvládání -

Poznávací procesy - myšlení, vnímání, řeč, základní myšlenkové operace, paměť -

Psychologie osobnosti - osobnost, temperament (sangvini, flegmatik, melancholik), rysy, postoje, hodnotové orientace, dovednosti, inteligence, kreativita (tvořivost), motivace, zájmy, návyky, deprivace, frustrace -

...jdi nahoru...

Psychologické směry a školy - dějiny psychologie - experimentální psychologie (W.Wundt), bebaviorismus (J.B.Watson), gestaltismus (W.Köhler, K.Lewin), neobehaviorismus (Tolman, Skinner), kognitivní psychologie (J. Piaget), hlubinná psychologie (Sigmund Freud), neofreudismus (Carl Gustav Jung, Alfred Adler), hlubinná psychologie (Maslow, Rogers) -

Psychologie - psychika, znaky psychických jevů, psychologické disciplíny - teoretické (základní), praktické (aplikované), metody výzkumu v psychologii (pozorování, experiment) -

Prima

Zapomenutá země - Imaginární projekt ze primy!!!, kdy jsme vytvářeli vlastní zemi - pro ilustraci doby :-) -

Další látka

Pravice x Levice

Komparace volebních systémů

Trestní zákoník

Ústava ČR

Zákon o rodině

Péče o zaměstnance - zaměstnavatel, zaměstnanec, odbory, práce mladistvých a žen -

...jdi nahoru...

Tržní hospodaření - trh, poptávka a nabídka, akciová společnost, družstvo, fyzická a právnická osoba, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost -

Státní rozpočet - příjmy, výdaje, daňová soustava, daně -

Evropská unie - Maastrichtská smlouva, evropský parlament, evropská rada, rada Eu, evropská komise, evropský soudní dvůr -

OSN - Organizace spojených národů -

NATO - Severoatlantická aliance -


-------------------------
Začátek a filozofie projektu Lukáš Hrubý - luk.hruby@gmail.com, kód a redesign Ondřej Hornig - hornig@gmail.com.
Zbytek zbyl na členy redakce. I jim díky!

Mapa webu || © 2003 - 2023 || Kvalitní nářadí skladem najdete v Nářadí Hornig!

...jdi nahoru...