Úvodní strana
Vyhledávač

Čtenářský deník
Maturitní otázky
Studijní materiály

Anglický jazyk
Biologie
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Literatura
Matematika
Německý jazyk
Psychologie
Výpočetní technika
Výtvarná výchova
Zeměpis
ZSV

Vyhledávač souborů

      
Do vyhledávače zadejte klíčové slovo. Vyhledává se pouze v odkazech na soubory umístěné na tomto serveru podle vložitele, nadpisu a popisku. Pokud chcete využít rozšířeného vyhledávání (vyhledávání v souborech, celých stránkách, ...), prosím, použijte rozšířený vyhledávač společnosti Google.com.


Našli jsme 25 záznamů pro klíč: "jindra holman"

Strana: 1 2 || 25 záznamů

William Blake - Výtvarná výchova - Prezentace
- Prezentace - život a dílo -

24. Elektromagnetické spektrum - Maturitní otázky - Fyzika
- Elektromagnetické vlnění, rozhlasové vlny, dlouhé, střední, krátké, velmi krátké, mikrovlny, infračervené záření, zdroje světla, ultrafialové záření, rentgenové záření, záření gama -

22. Vlnová optika - Maturitní otázky - Fyzika
- Vlnoplocha, optické prostředí, odraz a lom světla, zákon odrazu, zákon lomu, lom ke kolmici, lom od kolmice, disperze světla, odrazné hranoly, optická vlákna, rozklad světla, vznik světelného spektra, interference světla, koherence, interference na dvojštěrbině, interferenční maximum a minimum, interference na tenké vrstvě, ohyb světla (difrakce), polarizace světla odrazem, lomem, polaroidem a dvojlomem -

15. Elektrický proud v plynech - Maturitní otázky - Fyzika
- Elektrický výboj, ionizátory, ionizace, nesamostatný elektrický výboj, samostatný elektrický výboj, obloukový výboj, jiskrový výboj, koróna, doutnavý výboj, katodové záření -

14. Elektrický proud v kapalinách - Maturitní otázky - Fyzika
- Elektrolyt, elektrolytická disociace, Faradayovy zákony, galvanické články, akumulátory -

13. Elektrický proud v polovodičích - Maturitní otázky - Fyzika
- Vlastní polovodič, nevlastní polovodiče (příměsové), polovodič typu N, polovodič typu P, polovodičová dioda, přechod PN, tranzistor -

12. Elektrický proud v kovech - Maturitní otázky - Fyzika
- Elektrický náboj, zákon zachování elektrického náboje, Coulombův zákon, elektrické pole, intenzita elektrického pole, potenciální energie, elektrický potenciál, elektrické napětí, práce v elektrickém poli, plošná hustota náboje, vodič v elektrickém poli, izolant (dielektrikum) v elektrickém poli, kapacita vodiče, kondenzátor, elektrický proud, Ohmův zákon pro část obvodu, odpor, Ohmův zákon pro uzavřený obvod, Kirchhoffovy zákony, práce v elektrickém obvodu, Jouleovo teplo -

09. Struktura a vlastnosti pevných látek - Maturitní otázky - Fyzika
- Krystalické látky, monokrystaly, polykrystaly, amorfní látky, ideální krystalová mřížka, poruchy krystalové mřížky, vakance, intersticiální poloha částice, příměsi (nečistoty), deformace pevného tělesa: pružná (elastická), trvalá (tvárná, plastická); normálové napětí, Hookův zákon pro pružnou deformaci tahem -

07. Struktura a vlastnosti plynů - Maturitní otázky - Fyzika
- Ideální plyn, střední kvadratická rychlost, základní rovnice kinetické teorie plynů, střední kinetická energie, Boltzmanova konstanta, stavová rovnice pro ideální plyn, izotermický děj s ideálním plynem, izochorický děj s ideálním plynem, izobarický děj s ideálním plynem, adiabatický děj s ideálním plynem -

04. Mechanika tuhého tělesa - Maturitní otázky - Fyzika
- Tuhé těleso, moment síly vzhledem k ose otáčení, momentová věta, skládání sil, těžiště tuhého tělesa, statika tuhého tělesa, poloha stálá - stabilní, poloha vratká - labilní, poloha volná - indiferentní -

02. Druhy energií a jejich proměny - Maturitní otázky - Fyzika
- Energie, mechanická práce, výkon, příkon, účinnost, kinetická energie, potenciální energie, mechanická energie, zákon zachování mechanické energie -

01. Mechanika hmotného bodu - Maturitní otázky - Fyzika
- Kinematika, dynamika, hmotný bod, vztažné těleso, trajektorie, rovnoměrně přímočarý pohyb, rovnoměrně zrychlený, zpomalený pohyb, rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici, síla, inerciální vztažná soustava, neinerciální vztažná soustava, první Newtonův pohybový zákon ( zákon setrvačnosti), druhý Newtonův pohybový zákon (zákon síly), třetí Newtonův pohybový zákon (zákon akce a reakce), hybnost tělesa, zákon zachování hybnosti, moment hybnosti, dostředivá, odstředivá síla, setrvačná síla, třecí síla -

ČR - administrativní členění - Zeměpis - Septima
- Veřejná správa (státní správa; územní správa - kraje, obce, okresy, NUTS), hlavní město Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj, Jihomoravský kraj, Vysočina, Královehradecký kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj -

ČR - vnější ekonomické vztahy - Zeměpis - Septima
- Hlavní formy ekonomických vztahů, zahraniční obchod po letech 1918, 1948, 1989; ČR a EU, Agenda 2000, strukturní fondy EU, Schengenský prostor -

ČR - služby, cestovní ruch - Zeměpis - Septima
- Služby: výrobní služby X nevýrobní služby, feminizace ve službách, veřejná správa, bankovní sektor, významné sektory, primární, sekundární, terciární sektor, obchod, pracovní doba, luxusní služby. Cestovní ruch: intenzita, vlivy (atraktivnost, úroveň, módní vlny, sportovní a jiné akce), Schengenský prostor, domácí cestovní ruch, zahraniční cestovní ruch, příjezdový cestovní ruch (incoming) - neviditelný export, výjezdový cestovní ruch (outgoing), aktivní saldo. Vlivy: přírodní podmínky (hory, národní parky NP, chráňené krajiné oblasti CHKO) -

ČR - doprava - Zeměpis - Septima
- tranzitní oblast tzv. transevropských cest; jantarová cesta, tereziánské silnice, délka dopravní sítě. Železniční doprava: uzly Děčín, Praha, Kolín, Česká Třebová, Břeclav, Zlín, Přerov, Ostrava, Nymburk; hlavní tahy. Silniční doprava: dálnice D1, D2, D3, D5, D8, D11. Potrubní doprava: ropovody Ingolstadt, Družba, Adria. Lodní doprava: splavné toky Labe, Vltava. Letecká doprava: letiště Praha – Ruzyně, Brno, Ostrava, Pardubice, Karlovy Vary. -

ČR - úvod - Zeměpis - Septima
- Matematická poloha, fyzickogeografická poloha, hranice ČR, kartografie, millerova mapa, josefské mapování, trigonometrická síť, nivelace, Český úřad zeměměřičský a katastrální, atlasy a tematické mapy, digitální obraz území, dálkový průzkum Země -

Oceány - Zeměpis - Septima
- Severní ledový oceán, Atlantský oceán (Středozemní moře, Černé moře, Baltské moře, Severní moře, reliéf dna), Tichý oceán, Indický oceán -

Polární oblasti - Zeměpis - Septima
- Antarktida - povrch a podmínky, život, objevování (Amundsen, Scott). Arktida - rozloha, život. -

Austrálie a Oceánie - Zeměpis - Septima
- Austrálie - členitost, podnebí, povrch, obyvatelstvo, přírodní podmínky, australský svaz, hospodářství. Nový Zéland - S a J ostrov. Oceánie - ostrovy Melanésie, Mikronésie, Polynésie, obyvatelstvo, hospodářství. -

Strana: 1 2 || 25 záznamů

-------------------------
Začátek a filozofie projektu Lukáš Hrubý - luk.hruby@gmail.com, kód a redesign Ondřej Hornig - hornig@gmail.com.
Zbytek zbyl na členy redakce. I jim díky!

Mapa webu || © 2003 - 2019 || Kvalitní nářadí skladem najdete v Nářadí Hornig!

...jdi nahoru...